Gång

Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor inom staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett.

Vår täta och funktionsblandade innerstad med korta avstånd är en av anledningarna till detta. Stockholmare har i regel nära till kollektivtrafiken och tar sig dit till fots. Det gör att de korta gångresorna i anslutning till resorna med kollektivtrafiken är en stor andel av gåendet i staden.

Cykla och gå i Stockholms stad

Stockholms stad finns också på Facebook med en egen sida för gång- och cykelrelaterade frågor. Här berättar vi om nya satsningar inom gång och cykel och stora som små nyheter som rör gång i Stockholm.

Gångstråk Stockholm

Oavsett hur långt man går, vill man som fotgängare gå i miljöer som känns trygga, attraktiva, framkomliga och överskådliga. I Stockholms stad finns 26 gångstråk – 19 huvudstråk och 7 tvärstråk. Gångstråken är framtagna för att sammanlänka de yttre och inre delarna av staden, samtidigt som det främjar folkhälsan genom att inspirera och underlätta vardagsmotion.

Gångplan

Stockholms stads gångplan beskriver förutsättningarna för fotgängare i staden, samt ger en målbild för ökad gångvänlighet. Till gångplanen hör en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2016–2021.

Gångplanens övergripande mål är att stadens offentliga rum ska ge bättre förutsättningar för alla invånare och besökare att kunna, vilja, veta och våga gå. Handlingsplanen innehåller åtgärder som bidrar till att uppfylla ett eller flera av dessa nyckelord.

Gångplanen – en del av framkomlighetsstrategin, svensk version (pdf, 13,9 MB, nytt fönster)

The Stockholm Pedestrian Plan, English version (pdf, 13,9 MB, new window)

Uppdaterad