Gång

Stockholm är en stad som är lättillgänglig för fotgängare. Trettioåtta procent av alla resor görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett. Nu gör Stockholms stad ytterligare satsningar för att göra det bättre och tryggare på trottoarer och gångstråk.

Närheten, de korta avstånden och den utbyggda kollektivtrafiken är några skäl till att många väljer att gå i Stockholm. Promenaderna till bussen eller tunnelbanan är en stor del av gåendet i staden, men många går också hela vägen. I innerstaden väljer fler än hälften att gå hela vägen till sin destination, i ytterstaden fler än 3 av 10.

Det pågår flera projekt för att göra staden ännu mer gångvänlig, levande och attraktiv för fler. Vi fortsätter att arbeta för att förhindra fallolyckor, anpassa hastigheterna där många fotgängare rör sig och förbättra framkomligheten – det ska vara enkelt och kännas tryggt att ta sig fram.

I Miljöbarometern finns det statistik om bland annat vilka stråk som är mest populära.

Projekt och innovation

Stockholm växer snabbt och trängseln i trafiken ökar. Det är en utmaning. Därför görs satsningar för att förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik. 

Just nu bygger Stockholms stad nya gågator, bredare gångbanor och övergångsställen samt sänker hastighetsbegränsningarna på platser med många fotgängare. På flera platser i staden får gående företräde i korsningar, genom att bygga genomgående gångbanor.

Dessutom kommer diagonala övergångsställen att testas. Det är en metod som används framgångsrikt i andra länder, och innebär att det är möjligt att gå snett över en större korsning där det blir grönt samtidigt för alla fotgängare. Då går det både fortare och lättare att komma över gatan.

Tillgängliga gångvägar

Vi arbetar löpande med att skapa bättre tillgänglighet genom att till exempel sänka kantstenen vid övergångsställen och kontrastmärka vid övergångsställen och busshållplatser.

Isiga trottoarer och hala gångbanor kan avskräcka från promenad. Under vintern 2020/2021 kommer därför vissa gångbanor att sopsaltas, som en del i ett pilotprojekt. Sopsaltning innebär att vi inte grusar eller sandar, utan låter en maskin borsta bort snön och spruta ut en saltlösning. Metoden hindrar problem med återfrysning och slask. Den används redan med gott resultat på pendlingsstråk för cykel. Om temperaturen sjunker under 8 minusgrader sker snöröjning och plogning på traditionellt sätt.

Stockholms stad röjer också regelbundet bort sly och växlighet längs gångvägar för att skapa bättre framkomlighet och sikt.

Det ska vara lagom trångt

År 2019 togs det fram en ny metod för hur Stockholms stad ska kunna mäta trängsel på trottoarer och gångvägar. Är det för trångt skapar det stress, det tar längre tid att komma fram och olyckor kan ske. Å andra sidan vet vi att områden som är alltför öde också undviks. Där är det lätt att känna sig otrygg.

Genom att mäta hur många personer som normalt rör sig på en bestämd yta kan vi nu dela in olika områden i zoner. Det hjälper oss att på ett bättre sätt utforma och dimensionera Stockholms gångbanor och trottoarer.

Tillgängligt för alla

Stockholm har arbetat sedan 2012 för att bli världens mest tillgängliga huvudstad. När vi fokuserar på barn, äldre och människor med funktionsnedsättning ger det förutsättningar för att alla fotgängare får det lite bättre. Stadens olika miljöer ska kunna användas på jämlika villkor för alla.

Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018–2023, som Stockholms stad har antagit, handlar också om hur framkomligheten ska förbättras. Vid nybyggnation är det viktigt att planera och bygga rätt från början. Om det finns hinder i redan byggd miljö ska dessa åtgärdas.

Ett levande Stockholm

Sedan juni 2018 har Stockholms stad en strategi för hur våra gator, torg och andra allmänna platser ska utvecklas till attraktiva platser där alla känner sig välkomna.

Sommar och vinter gör vi om gator, eller delar av dem, till trivsamma gågator med möbler, växter och kultur. Torg smyckas och tillfälliga parker skapar nya naturliga mötesplatser. Målet är att skapa trivsamma miljöer och ett attraktivt stadsliv.

Stockholms stads gångplan

Den gångplan som Stockholms stad tog fram 2016 handlar om vad som görs för att staden ska behålla sina goda förutsättningar för gångtrafik och lyfter fram frågor som Stockholm kan bli ännu bättre på. Målet är att minst hälften av alla lokala resor ska ske med gång, och stadens gaturum ska fortsätta att uppfattas som attraktivt av stockholmarna.

I februari 2020 fattades ett beslut om planerade gångåtgärder 2020 och genomförda gångåtgärder 2019. Lägesrapporten beskriver kontorets aktiviteter som utförts under
2019 samt planeras under året 2020, för att nå målen i Gångplanen.

Gångplanen – en del av framkomlighetsstrategin, svensk version (pdf, 13,9 MB, nytt fönster)

The Stockholm Pedestrian Plan, English version (pdf, 13,9 MB, new window)

Planerade och genomförda gångåtgärder, lägesrapport (pdf, 385 KB, nytt fönster)

Upptäck staden!

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 26 gångstråk och 7 tvärstråk i och runt Stockholms stad. De är framtagna för att knyta samman olika delar av staden, samtidigt som de ska inspirera och underlätta för dig som vill vardagsmotionera.

Stockholms stad har en karta över samtliga gångstråk. Den finns att ladda ned i filformatet pdf till en dator, mobil eller surfplatta. Gångstråkskartan finns också tryckt och för utdelning så långt lagret räcker i entrén till Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6A, Gamla stan.

Vi involverar!

Vi skapar framtidens stad tillsammans. Delaktighet skapar demokratiska medborgare och medvetna trafikanter. I flera olika projekt samarbetar Stockholms stad med unga resenärer och genom olika kampanjer finns det möjligheter för stockholmarna att påverka och tycka till om stadens satsningar.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns också på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar och tipsar om stora och små nyheter som rör gångområdet i Stockholm.

Uppdaterad