Framkomlighet

Stockholm växer och vi behöver planera för hur fler människor ska kunna resa och vistas i staden. Avvägningar och inriktningar för hur stadens gaturum ska användas görs i framkomlighetsstrategin.

Den första framkomlighetsstrategin togs fram 2012. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad strategi. Den reviderade strategin utgår från stadens utmaningar om brist på gatuutrymme, påverkan på klimatet och på vår hälsa. Staden behöver prioritera gång, cykel och kollektivtrafik, ge mer plats för attraktiva ytor att vistas på för alla och att ta hjälp av ny teknisk utveckling för att tackla stadens utmaningar.

Framkomlighetsstrategin

Strategins fyra huvudinriktningar

Framkomlighetsstrategin har fyra planeringsinriktningar. De gäller både befintliga och nya gator och vägar som byggs i hela staden. Strategin gäller också för torg och de kajer som har ytor för trafik, till exempel parkeringar.

Kapacitet

Gång, cykel och kollektivtrafik är trafikslag som brukar kallas yteffektiva och kapacitetsstarka, det vill säga de kan förflytta fler människor på samma yta. Dessa trafikslag ska därför ges mer utrymme. Effektiva godstransporter ska också underlättas. Det kan till exempel handla om att leverera gods med tysta fordon på nätterna när det är mindre trafik i staden och att godstransporter samordnas så att utrymmet i lastbilar utnyttjas på bästa sätt. Vidare ska rörlig trafik prioriteras framför stillastående fordon, det betyder till exempel att utrymme att köra på prioriteras högre än parkeringsplatser.

Framkomlighet

I en attraktiv, tät och växande stad behöver framkomligheten för de yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedlen vara prioriterad. Det gäller även den effektiva godstrafiken. Restiden för kollektivtrafiken ska minska och pålitligheten ska bli bättre för alla trafikslag genom att styra resandet med innovativa lösningar, prissättning och samverkan. Oavsett hur vi väljer att resa ska det gå att förstå ungefär hur lång tid resan tar.

Attraktivitet

Stadens gator är mer än utrymme för transporter, de är stockholmarnas vardagsrum, mötesplats och skyltfönster. Utformningen av gatorna påverkar hur staden upplevs att bo, arbeta, bedriva verksamhet och vistas i. De offentliga rummen ska planeras för att uppmuntra till rörelse i vardagen för alla genom att förbättra gångvänligheten och vistelsekvaliteterna i hela staden. Då blir gatorna mer inbjudande och trygga mötesplatser för alla människor där ingen ska begränsas av till exempel ålder, kön eller funktionsnedsättning.

Hållbarhet

Städers transportsystem har idag en negativ påverkan på miljö- och klimat, skapar barriärer, trafiksäkerhetsproblem, ojämlikheter och otrygghet. Dessa negativa effekter behöver minimeras så att transportsystemet blir tyst, trafiksäkert, rent, rättvist och tryggt. Teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss en bra bit på vägen. Genom att främja innovation, elektrifierade transporter och att underlätta för yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedel minskar buller, trafikolyckor och utsläpp från fordonstrafiken samtidigt som alla människor ges möjlighet att kunna röra sig och vistas utifrån sina förutsättningar i hela staden.

Styrande dokument

Stadens framkomlighetsstrategi beskriver hur stadens vägar och gator kan användas på bästa sätt när staden växer. Strategin antogs av kommunfullmäktige i juni 2022 och gäller tills vidare.

Stockholms stads framkomlighetsstrategi (pdf)

Framkomlighetsstrategin konkretiseras i ett antal planer, bland annat cykelplanen och gångplanen.

Uppdaterad