Framkomlighet

Stockholm växer. Varje vecka får vi fler som bor och reser i staden. Vi arbetar för en framkomlig stad för alla.

En framkomlig stad

Vi är glada över att så många vill bo i vår stad. Men fler människor innebär mer trafik, och det gäller att planera för framtiden redan nu. Med förändrade förutsättningar krävs ett förändrat sätt att se på resande och trafik. För att skapa ett pålitligt, säkert och hållbart trafiksystem jobbar staden för att särskilt främja effektiva trafikslag med låg klimatpåverkan.

För att Stockholm ska kunna fortsätta vara en levande storstad behöver vi ha många olika alternativ för resor och transporter. Några områden pekas i framkomlighetsstrategin ut som särskilt viktiga för ett framkomligt Stockholm.

Framkomlighetsstrategin

När Stockholm växer behöver staden planera för ett ökat resande. I framkomlighetsstrategin kan du läsa hur staden gör avvägningar och prioriteringar i gaturummet för att klara framtiden trafikutmaningar. Strategin gäller fram till och med år 2021.

Strategins fyra huvudinriktningar

Mer plats till bussar och cyklister

Vi blir fler, men gatorna blir inte bredare än de är idag. Att cykla eller åka kollektivt är effektiva trafikslag som kräver lite yta per resenär. Vi skapar också bättre möjligheter att lasta och lossa gods eftersom vi alla är beroende av näringslivets transporter. Det innebär att parkeringsplatser längs med gatan inte alltid kan vara kvar.

Trafiken ska bli mer pålitlig

Du ska kunna räkna ut ungefär hur lång tid resan tar, oavsett hur du väljer att resa. Kollektivtrafiken ska komma fram lättare på sina reserverade körfält. Störande gatuarbeten ska i ännu högre utsträckning planeras så att du kan undvika onödiga förseningar.

Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar

Gång är ett hållbart och effektivt sätt att resa. Genom insatser som gör det enklare att orientera sig, ger prioritet till gångtrafikanter där stora gångflöden rör sig, förbättrar belysningen och vinterunderhållet blir Stockholm en allt mer gångvänlig stad.

Minska trafikens negativa effekter

För att avleda trafiken från innerstaden byggs Norra Länken och Förbifart Stockholm. Kollektivtrafiken utökas med Citybanan, förlängning av tvärbanan och utbyggnad av tunnelbanan. Vi bygger också om gatorna för att förbättra för busstrafiken, gående och cyklister. Vägvisningen ska förbättras och biltrafiken ska minskas på de mest trafikerade gatorna. Arbetet med de olika trafiksäkerhetsåtgärderna fortsätter.

Framkomlighetsstrategin konkretiseras i ett antal planer.

Styrande dokument

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Strategin gäller till och med år 2021.

Framkomlighetsstrategi (pdf, 2,89 MB nytt fönster)

Urban Mobility Strategy, English version (pdf, 3,18 MB, new window)

Cykelplan

Cykelplanen är en del av framkomlighetsstrategin och beskriver åtgärder i infrastruktur och i drift och underhåll för att göra det lättare att pendla med cykel och att fler ska välja att ta cykeln.

Cykelplan för Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Gångplan

Stadens gångplan beskriver situationen för Stockholms fotgängare och presenterar en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015–2020.

Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

The Stockholm Pedestrian Plan, English version (pdf, 13,9 MB, new window)

Godstrafikplan

Godstrafikplanen anger att staden ska planera för att transporternas förutsägbarhet ska öka, att godstransporternas negativa miljöpåverkan ska minska och att utvecklingen ska ske i samverkan med andra aktörer. Planen innehåller en handlingsplan för perioden 2018–2022.

Godstrafikplan (pdf, 1,13 MB, nytt fönster)

Stockholm Freight plan, English version (pdf, 2,55 MB, new window)

Hastighetsplan

Hastighetsplanen beskriver arbetet för höjd trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet genom ändrade hastighetsgränser i Stockholms stad.

Parkeringsplan

Stadens parkeringsplan fastställer parkeringsregler och taxor.

Parkeringsplan (pdf, 15 MB, nytt fönster)

Stomnätsplan

Åtgärder för att förbättra stombusstrafiken planeras i samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholm, trafikförvaltningen. De långsiktiga målen för utvecklingen samt förslag på åtgärder behandlas i den långsiktiga stomnätsplanen för Stockholms län.

Uppdaterad