Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Platssamverkan i Norrmalms stadsdelsområde

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Klaraområdet och Sergels torg är fokusområden för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Varaktigt tryggt, säkert och trivsamt

Visionen för Stockholms stad och Polismyndighetens samverkan på platsen är att "Klaraområdet ska vara en varaktigt trygg och trivsam plats för boende, besökare och verksamma.”

Klaraområdet är den sydvästra delen av Norrmalm, några kvarter runt Sergels torg och Centralstationen.

Idag är Klaraområdet inte ett tryggt område, det är en riskmiljö för unga att vistas i. Området utgör en öppen drogscen och den anmälda brottsligheten är hög i förhållande till Stockholm i övrigt.

För att visionen ska bli verklighet krävs uthålligt arbete mellan flera aktörer som myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Tillsammans kan vi förändra Klaraområdet.

Organisation av arbetet inom vision Klara

Vision Klara drivs inom ramen för lokalpolisområde Norrmalm och Norrmalms stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse. Polismyndigheten och Stockholms stad tar ansvar för att tillsammans driva en varaktig förändring av Klaraområdet.

Samverkan mellan samhälle och näringsliv

Förutsättningarna för att förändra Klara är ett brett deltagande hos flera aktörer. Platssamverkan sker metodiskt och strukturerat och sker både på strategisk och operativ nivå.

 • Norrmalms stadsdelsförvaltning
 • Polismyndigheten, lokalpolisområde Norrmalm
 • Socialförvaltningen
 • City i samverkan
 • Trafikkontoret
 • Kulturhuset Stadsteatern
 • Exploateringskontoret
 • Trafikförvaltningen
 • Fastighetskontoret
 • Jernhusen
 • MTR
 • Scandic Continental
 • Länsstyrelsen Stockholm

Gemensamma mål för arbetet i Klara

Samverkansaktörer har samlats kring gemensamma mål så alla jobbar i samma riktning, för samma sak. 

Målen är:

 1. Klaraområdet är inte en öppen drogscen
 2. Boende, besökare och verksamma upplever platsen som trygg
 3. Boende, besökare och verksamma upplever inte att narkotikamissbruk stör ordningen i området.
 4. Stockholm stads medarbetare upplever platsen som trygg att arbeta på.
 5. Våldshandlingar och narkotikahandel i området har minskat.

Metod – helhetsperspektiv och formaliserade forum för platssamverkan

Platssamverkan mellan aktörer med olika funktioner och roller ger förutsättning att arbeta med helhetssyn för både social och situationell prevention. Den sociala preventionen omfattar brottsförebyggande arbete, att beivra brott och formell kontroll med närvaro av polis, ordningsvakter, uppsökande socialsekreterare och fältassistenter.

Även den informella kontrollen med närvarande verksamheter och olika slags aktiviteter som kulturevenemang och events påverkar platsen. I samverkan ingår även arbete med stadsmiljön och stadsbyggnation, belysning och städning.

Lokal för platssamverkan

Lokalen för platssamverkan finns på Sergels torg, mitt i Klaraområdet och är en mötesplats för samverkande aktörer. Synligheten och placeringen har ett signalvärde för boende och alla som rör sig i området.

Lokalen används vid gemensamma utsättningsmöten, för kunskapsutbyte om lägesbild och omvärldsbevakning samt för utbildning och planeringsmöten.

Uppdaterad