Platssamverkan i Bromma stadsdelsområde

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Brommaplan är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Stockholms stad ska genomföra insatser för att öka trivseln och tryggheten kring Brommaplan. Under våren genomförde vi därför en trygghetsmätning i området där vi även ställde frågor om hur Brommaplan kan utvecklas.

Vi fick in cirka 500 svar med många bra och konkreta förslag på hur platsen kan utvecklas. Alla synpunkter blir nu ett viktigt underlag för planeringen av åtgärder. Vissa förbättringar genomför vi redan i år! Nu till sommaren påbörjar vi belysningsförbättringar vid Kapplandstrappan och under tunnelbanebron. Till hösten fortsätter vi med belysningen i Tunnlandsparken. Vi hoppas även kunna anordna en del kultur- och fritidsaktiviteter på torget till hösten.

Presentation av trygghetsmätningens resultat (pdf, 473 kB, nytt fönster)


Rapport och sammanställning av alla synpunkter som kom in (pdf, 1 MB, nytt fönster)

På den här webbsidan kommer du att kunna följa med i arbetet. Vi kommer löpande fylla på med information om alla de förbättringar vi planerar genomföra för ett Tryggare Brommaplan.

Tack till alla som tyckte till i trygghetsmätningen!

Varför vi valt Brommaplan för platssamverkan

Brommaplan är en central kommunikationspunkt i Bromma mellan tunnelbana och bussar, från och till Ekerö eller från och till andra delar av Bromma med omnejd. På Brommaplan finns affärsverksamhet liksom samhällsservice som bibliotek, Kulturskola och vårdcentral.

Enligt polisens statistik för Brommaplan förekommer det olika typer av brott men andelen brott bedöms inte som hög. Det finns dock en allmän känsla av att Brommaplan upplevs som otryggt och då särskilt på kvällarna vilket bland annat kan läsas av i flöden på sociala medier, uttryck från näringsidkare, polisanmälningar med mera.

Upplevelsen av otrygghet hänger troligen samman dels med att Brommaplan är en knutpunkt mellan tunnelbana och bussar, en plats där man inte stannar utan i större utsträckning rör sig på, på väg någon annanstans.

Vidare är det troligt att området upplevs som skräpigt och nedgånget vilket troligen också bidrar till känsla av otrygghet.

Ett faktaunderlag om människors upplevelse av otrygghet finns dock inte specifikt för Brommaplan. För att skapa ett faktaunderlag till platsutvecklingen genomförs under våren en trygghetsmätning i området.

Ett första steg i platssamverkan våren 2019

Erfarenheten från andra platsutvecklingsprojekt visar att arbetet för att öka tryggheten på en plats är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och genomtänkta åtgärder i olika steg. Stadsdelsförvaltningen har under 2019 inlett ett sådant arbete i olika steg. Som en inledning hölls under våren 2019 en trygghetsdialog vid Brommaplan. Syftet med denna var dels att ge information om vilka insatser olika aktörer gör på Brommaplan samt få in invånarnas synpunkter på vilka åtgärder och aktiviteter de önskade se för att göra Brommaplan tryggare.

Vid trygghetsdialogen deltog representanter för olika verksamheter inom stadsdelen, polisen, föreningslivet, näringslivet, affärsidkare med flera. Ett första steg mot en platssamverkan togs därmed.

Organisation av arbetet med ett Tryggare Brommaplan

Under hösten 2019 formaliserades arbetet i projektform med en arbetsgrupp med uppdrag att analysera vilka metoder och åtgärder som behövs för att skapa ett tryggare Brommaplan. Arbetsgruppen består av representanter från

  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • polisen
  • trafikkontoret
  • exploateringskontoret
  • stadsbyggnadskontoret
  • utbildningsförvaltningen
  • kulturförvaltningen
  • idrottsförvaltningen.

Arbetsgruppen kommer att kompletteras med representanter från Region Stockholm, fastighetsägare samt näringsidkare i området.

Åtgärder för att öka tryggheten och skapa en mer levande plats

Gruppen har i ett första skede belyst dagens situation och vilka åtgärder och aktiviteter som initialt kan genomföras för att öka tryggheten. Hit hör fysiska åtgärder bland annat i form av förbättrad belysning, uppstädning av området, förändrad struktur av sittytor med mera. Hit hör också aktiviteter av olika slag för att utveckla området som en mötesplats för invånare. Det kan vara torgdagar, odlingsmöjligheter, spontanytor för rörelse med mera.

Uppdaterad