Energifrågan

En fungerande och trygg energiförsörjning är viktig för stockholmarna, för det lokala näringslivet och för Stockholms stad som organisation. Stadens verksamheter är till för stockholmarna.

Energifrågorna är komplexa och energisystemet är komplext. Därför arbetar Stockholms stad med ett helhetsperspektiv där staden analyserar behov och möjliga åtgärder för att minska elanvändningen. Allt för att kunna spara el där det går utan betydande påverkan på verksamheterna.

Stockholms stad är en stor organisation, men samtidigt en aktör bland många andra. Samverkan med statliga myndigheter, kommuner i regionen, näringsliv, leverantörer och enskilda är centralt för att åstadkomma så goda resultat som möjligt. Staden följer utvecklingen i omvärlden och på energimarknaderna för att kunna agera snabbt och med så effektiva åtgärder som möjligt.

Det här gör Stockholms stad

Stockholms stad har identifierat åtgärder som är möjliga för att på kort sikt minska elanvändningen och på så sätt lämna ett bidrag till minskad elanvändning i samhället under den kommande vintersäsongen. Behovet av minskad elanvändning kan mycket väl kvarstå längre än så och arbetet med el- och energieffektivisering behöver därför fortsätta och vara prioriterat inom stadens samtliga verksamheter även på längre sikt. De åtgärder som görs nu under hösten är åtgärder som kan göras utan betydande påverkan på verksamheten, till exempel på trygghet, säkerhet och framkomlighet. I arbetet tas även särskild hänsyn till de olika målgrupper som staden har, till exempel barn och äldre.

Utomhusbelysning och julbelysning

Den största andelen av stadens utomhusbelysning utgörs av gatu- och parkbelysning samt belysning av allmän plats. Till stor del används energieffektiva lampor och el- och energianvändningen är relativt låg. Belysningen är viktig för framkomlighet, säkerhet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och därför görs inga ändringar för denna typ av belysning. Annan typ av utomhusbelysning, till exempel fasad- och skyltbelysning ses över för möjligheterna att tända/släcka vid andra tidpunkter alternativt helt eller delvis släckas.

Staden arrangerar traditionsenligt olika typer av julbelysning. Belysningen utförs i stadens egen regi men också i samverkan med näringslivsaktörer och andra fastighetsägare. Jul- och dekorationsbelysning är ett uppskattat inslag i stadsbilden och medverkar till såväl trygghet som trivsel. Elförbrukningen är låg då energieffektiva ljuskällor nyttjas.

Förvaltningar och bolag som arrangerar julbelysning på offentlig plats ser över möjligheten att anpassa antalet platser, förkorta tidsperiod och korta ner brinntiden under dygnet. De förändringar som görs tar hänsyn till belysningens värde som trivsel- och trygghetsskapande inslag under vintersäsongen.

Samtliga förvaltningar och bolag överväger också möjligheten att avstå från jul- och dekorationsbelysning i stadens egna kontors- och verksamhetslokaler. Julbelysning i stadens boenden innefattas ej.

Ventilation

Justeringar av ventilation i lokaler och fastigheter kan minska elanvändningen. Ventilationskrav för fastigheter och lokaler regleras av lagstiftning och andra styrande dokument såsom Boverkets byggregler då inomhusklimat har stor betydelse för hälsa och välmående.

Vissa typer av åtgärder till exempel kortare drifttider eller avstängning vissa tider kan genomföras utan betydande påverkan på inomhusklimat medan andra, till exempel minskade luftflöden, först kräver större analys och bedömning.

Förvaltningar och bolag ser över möjliga anpassningar av ventilation, till exempel kortare drifttider eller avstängning vissa tider av dygnet. De anpassningar som genomförs ska inte ha betydande påverkan på inomhusklimat eller arbetsmiljö.

Uppvärmning

Stadens fastigheter och lokaler värms upp med fjärrvärme eller el. Fastigheter och lokaler med direktverkande el har besparingspotential men förekommer i stor utsträckning i verksamheter där grupper vistas som är känsliga för förändrad inomhustemperatur såsom förskolebarn och äldre.

Förvaltningar och bolag med eluppvärmda fastigheter och lokaler ser över bland annat möjliga åtgärder som kan göras utan betydande påverkan på inomhuskomfort eller arbetsmiljö, som sänkt temperatur nattetid och minska temperaturen i lokaler som inte används. Särskild hänsyn tas till grupper som är känsliga för förändringar i inomhustemperatur samt till arbetsmiljöaspekter.

Ändrade beteenden i det dagliga arbetet

Erfarenheter från tidigare insatser och projekt visar att beteendeförändringar i stadens verksamheter kan ha stor potential för minskad elanvändning. Varje enskild arbetsenhet i staden har bäst kännedom om hur arbetssätt kan ändras och hur man i verksamheten kan tänka smart kring hur och när el används.

Förvaltningar och bolag arbetar därför systematiskt för att involvera medarbetare i denna typ av åtgärder för minskad elanvändning i arbetsvardagen.

Stockholms stads inköp av el

Stockholms stad köper in el utifrån en elhandelspolicy och elhandelsstrategi. Arbetssättet innebär att staden arbetar med riskspridning och förutsägbarhet på elmarknaden.

Staden prissäkrar elbehovet i omgångar under en treårsperiod och kan därigenom i god tid fastställa en enhetlig prisnivå för nästkommande verksamhetsår. Staden kommer att få en höjning av elpriset inför 2023, men det sker från låga nivåer jämfört med nuvarande marknadspriser.

Uppdaterad