Covid-19 – utvärdering av stadens arbete

Stora delar av Stockholms stads verksamheter har påverkats av spridningen av covid-19. Stadens krishantering från starten av pandemin ska nu utvärderas.

Det är kommunstyrelsen som beslutat att stadens krishantering ska utvärderas. Det är viktigt att utredningen är oberoende och objektiv. Därför har externa partner fått i uppdrag att sköta utvärderingen.

Utvärderingens slutrapport är planerad till början av 2022.

Ett lärande perspektiv

Precis som av alla kriser har staden nu mycket att lära av den pågående pandemin. Utvärderingarna syftar till att skapa förutsättningar för maximalt lärande för stadens verksamheter i såväl vardag som i kris.

Utvärdering i flera steg

Eftersom utvärderingen påbörjats under pågående pandemi har staden valt att dela upp utvärderingsprocessen i flera steg. Det skapar en flexibilitet som gör att utvärderingen kan anpassas efter pandemins utveckling.

Två inledande delar utgör grunden för utvärderingen. Den ena fokuserar på stabsmetodiken centralt och den andra är en processutvärdering.

Stabsutvärdering

Stabsutvärderingen ska, med fokus på stadens centrala krisledning (CKL), utvärdera stadens krishantering. Den ska undersöka

  • hur befintliga planer och riktlinjer har använts
  • hur implementering av arbetssätt gått till
  • hur regional samverkan (Samverkan Stockholmsregionen, SSR) fungerat.

Stabsutvärderingen genomförs av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (FHS/CTSS).

Processutvärdering

Syftet med processutvärderingen är att, med fokus på stadens förvaltningar och bolag, skildra hur stadens krishantering har fungerat och på så sätt ge ett lärande underlag till framtida hantering. Den ska

  • belysa hur förutsättningarna har sett ut för organisationen och dess verksamheter att hantera krisen enligt fastställd inriktning
  • ge en ökad förståelse för på vilket sätt stadens initiala hantering och processer har påverkat krisens följder
  • belysa hur krisen har hanterats från olika nivåer och perspektiv i organisationen. Ett urval av särskilt berörda verksamhetsområden föreslås väljas ut för att belysa det lokala perspektivet. Förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och gymnasieskola är särskilt relevanta.

Konsultföretaget Governo har handlats upp för att genomföra processutvärderingen samt en fördjupade analys av äldreomsorgen.

Fördjupande analyser

Det finns verksamhetsområden och sakfrågor som varit särskilt centrala i pandemin och som staden ser som extra viktigt att utvärdera. Den första fördjupande analysen, med fokus på äldreomsorg, är påbörjad. Hur många och vilka dessa fördjupande analyser blir är ett arbete som kommer att kartläggas under processutvärderingen.

Rapportering

Stadens covid-19-utvärdering är ett omfattande arbete och långt ifrån allt är relevant för alla. För att maximera möjligheterna till lärande kommer därför varje delrapport redovisas för sig, för att slutligen sammanfogas till en gemensam rapport.

Preliminära rapportdatum för delrapporter

  • Stabsutvärdering, kvartal 1, 2021
  • Processutvärdering, kvartal 1, 2021
  • Äldreomsorg, fördjupande analys, kvartal 2, 2021

Organisation

Stockholms stads utvärderingssekretariat för covid-19 leds av Anna Hadenius som till vardags är miljödirektör i staden. Dessutom ingår personer från flera av förvaltningar och bolag i utvärderingssekretariatet.

Kontakta utvärderingssekretariatet på covidutvardering@stockholm.se.

Uppdaterad