Covid-19 – utvärdering av stadens arbete

Stora delar av Stockholms stads verksamheter har påverkats av spridningen av covid-19. För att successivt dra lärdomar utvärderades hanteringen kontinuerligt. Målet är att staden ska bli bättre i vardag såväl som i kris.

Det är kommunstyrelsen som beslutat att stadens krishantering ska utvärderas. Eftersom det viktigt att utredningen är oberoende och objektiv så har externa partner fått i uppdrag att sköta utvärderingen. Delrapporter som undersöker olika områden kommer allteftersom krisen pågår.

En slutrapport är planerad till början av 2022.

Ett lärande perspektiv

Precis som av alla kriser har staden nu mycket att lära av den pågående pandemin. Utvärderingarna syftar till att skapa förutsättningar för maximalt lärande för stadens verksamheter såväl i vardag som i kris.

Utvärdering i flera steg

För att lära så mycket som möjligt påbörjas utvärderingen under pågående pandemi. Staden har valt att dela upp utvärderingsprocessen i flera steg. Det skapar en flexibilitet som gör att utvärderingen kan anpassas efter pandemins utveckling och utifrån vad de tidiga rapporterna hittat.

Nedan beskrivs vilka rapporter som hittills tagits fram samt vilka fördjupningar som är på gång.

Processutvärdering

Syftet med processutvärderingen är att, med fokus på stadens förvaltningar och bolag, skildra hur stadens krishantering har fungerat och ge ett lärande underlag till framtida hantering. Syftet är också att belysa vilka områden som staden kan göra fördjupningar inom.

Rapporten

 • belyser hur förutsättningarna har sett ut för organisationen och dess verksamheter att hantera krisen enligt fastställd inriktning
 • ger en ökad förståelse för på vilket sätt stadens initiala hantering och processer har påverkat krisens följder
 • belyser hur krisen har hanterats från olika nivåer och perspektiv i organisationen.

Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget Governo AB.

Stabsutvärdering

Stabsutvärderingen har fokus på stadens centrala krisledning (CKL). Den undersöker

 • hur befintliga planer och riktlinjer har använts
 • hur implementering av arbetssätt gått till
 • hur regional samverkan (Samverkan Stockholmsregionen, SSR) fungerat.

Utvärderingen har genomförts av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (FHS/CTSS).

Rapporten har fokus på hur krishanteringen fungerat i särskilda boenden och hemtjänstutförare i staden. Den bygger främst på intervjuer med medarbetare och chefer i såväl kommunala som privata verksamheter.

Rapporten beskriver hur

 • pandemin har påverkat verksamheterna
 • hur verksamheterna har agerat
 • och hur man har arbetat för att minska smittspridningen.

Den beskriver hur staden centralt agerat och drar slutsatser om hur krishanteringen fungerat. Utvärderaren föreslår även hur staden kan gå vidare för att utveckla äldreomsorgen och lämnar rekommendationer direkt till verksamheterna och till staden centralt.

Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget Governo AB.

Analys av stadens ledarskap under pandemin

Den fördjupade analysen av ledarskapet har genomförts utifrån en kvalitativ metod där intervjuer med chefer och andra nyckelpersoner har gjorts.

I rapporten konstateras att covid-19-pandemin har ställt höga krav på cheferna i Stockholms stad. Förutsättningar och uppdrag för cheferna har varierat, vilket har inneburit att chefer inom olika verksamheter och på olika nivåer har hanterat krisen på olika sätt. Oavsett verksamhet och chefsnivå så beskriver de intervjuade ett antal beteenden som varit särskilt viktiga under pandemin.

Många lärdomar har kunnat dras och utveckling har skett under den långvariga krisen. Bland annat lyfter flera chefer fram att verksamheterna har uppvisat en stark omställningsförmåga. Slutsatser som kan dras är att viktiga ledarskapsbeteenden är desamma under krisen som innan, det som skiljer är tempot och intensiteten. En av rapportens slutsatser är att cheferna i stor utsträckning har klarat av sitt chefsuppdrag, samtidigt som det varit utmanande.

Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget Governo AB.

Analys av utsatta områden

Analysen avser tre stadsdelsområden som hade en högre smittspridning än andra stadsdelsområden i början av pandemin, nämligen Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby- Kista. Rapporten beskriver hur situationen varit i områdena, möjliga orsaker till smittspridningen och invånarnas möjlighet att efterleva riktlinjerna.

Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget Governo AB.

Lärdomar från verksamheter för barn och unga

Rapporten baseras på 13 fallstudier från verksamheter i olika delar av Stockholms stad. Syftet med rapporten är att synliggöra hur ett antal verksamheter för barn och unga inom Stockholms stad har ställt om sitt arbete under pandemin och vilka lärdomar de kunnat dra utifrån detta. Förhoppningen är att genom att synliggöra verksamheternas egna berättelser kunna bidra till inspiration och lärande för andra verksamheter.

Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget Governo AB.

Rapportering

Stadens covid-19-utvärdering är ett omfattande arbete och långt ifrån allt är relevant för alla. För att maximera möjligheterna till lärande kommer därför varje delrapport redovisas för sig, för att slutligen sammanfogas till en gemensam rapport.

Rapportdatum

 • Stabsutvärdering, publicerad kvartal 2, 2021
 • Processutvärdering, publicerad kvartal 2, 2021
 • Äldreomsorg, publicerad kvartal 3, 2021
 • Ledarskap, publicerad kvartal 4, 2021
 • Utsatta områden, publicerad kvartal 4, 2021
 • Barn och unga, publicerad kvartal 2, 2022
 • Slutrapport, publicerad kvartal 2, 2022

Organisation

Stockholms stads utvärderingssekretariat för covid-19 leds av Anna Hadenius som till vardags är miljödirektör i staden. Dessutom ingår personer från flera av förvaltningar och bolag i utvärderingssekretariatet.

Kontakta utvärderingssekretariatet på covidutvardering@stockholm.se.

Uppdaterad