Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Covid-19 – utvärdering av stadens arbete

Stora delar av Stockholms stads verksamheter har påverkats av spridningen av covid-19. För att successivt dra lärdomar utvärderas hanteringen kontinuerligt. Målet är att staden ska bli bättre i vardag såväl som i kris.

Det är kommunstyrelsen som beslutat att stadens krishantering ska utvärderas. Eftersom det viktigt att utredningen är oberoende och objektiv så har externa partner fått i uppdrag att sköta utvärderingen. Delrapporter som undersöker olika områden kommer allteftersom krisen pågår.

En slutrapport är planerad till början av 2022.

Ett lärande perspektiv

Precis som av alla kriser har staden nu mycket att lära av den pågående pandemin. Utvärderingarna syftar till att skapa förutsättningar för maximalt lärande för stadens verksamheter såväl i vardag som i kris.

Utvärdering i flera steg

För att lära så mycket som möjligt påbörjas utvärderingen under pågående pandemi. Staden har valt att dela upp utvärderingsprocessen i flera steg. Det skapar en flexibilitet som gör att utvärderingen kan anpassas efter pandemins utveckling och utifrån vad de tidiga rapporterna hittat.

Nedan beskrivs vilka rapporter som hittills tagits fram samt vilka fördjupningar som är på gång.

Processutvärdering

Syftet med processutvärderingen är att, med fokus på stadens förvaltningar och bolag, skildra hur stadens krishantering har fungerat och ge ett lärande underlag till framtida hantering. Syftet är också att belysa vilka områden som staden kan göra fördjupningar inom.

Rapporten

  • belyser hur förutsättningarna har sett ut för organisationen och dess verksamheter att hantera krisen enligt fastställd inriktning
  • ger en ökad förståelse för på vilket sätt stadens initiala hantering och processer har påverkat krisens följder
  • belyser hur krisen har hanterats från olika nivåer och perspektiv i organisationen.

Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget Governo AB.

Stabsutvärdering

Stabsutvärderingen har fokus på stadens centrala krisledning (CKL). Den undersöker

  • hur befintliga planer och riktlinjer har använts
  • hur implementering av arbetssätt gått till
  • hur regional samverkan (Samverkan Stockholmsregionen, SSR) fungerat.

Utvärderingen har genomförts av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (FHS/CTSS).

Kommande fördjupande analyser


Det finns verksamhetsområden och sakfrågor som varit särskilt centrala under pandemin och som staden ser som extra viktigt att undersöka närmare. Staden beslutar successivt om vilka områden som ska analyseras.

Den första fördjupande analysen, med fokus på äldreomsorg, pågår sedan hösten 2020. Den har fokus på hur krishanteringen fungerat i särskilda boenden och hemtjänstutförare i staden.

Den andra fördjupade analysen har fokus på utsatta områden, som tidigt under pandemin hade en hög smittspridning. Syftet är att få kunskap om hur smittspridningen sett ut, invånares möjlighet att följa nationella riktlinjer, hur staden anpassat sin verksamhet och vad som gjorts tillsammans med anda aktörer.

Den tredje fördjupande analysen har fokus på stadens chefers ledarskap. Syftet är att, med utgångspunkt i erfarenheterna under krisen, ta fram ett underlag för att rusta stadens chefer för att klara framtida kriser ännu bättre.

Rapportering

Stadens covid-19-utvärdering är ett omfattande arbete och långt ifrån allt är relevant för alla. För att maximera möjligheterna till lärande kommer därför varje delrapport redovisas för sig, för att slutligen sammanfogas till en gemensam rapport.

Preliminära rapportdatum för delrapporter

  • Äldreomsorg, kvartal 3, 2021
  • Utsatta områden, kvartal 3, 2021
  • Ledarskap, kvartal 3, 2021

Organisation

Stockholms stads utvärderingssekretariat för covid-19 leds av Anna Hadenius som till vardags är miljödirektör i staden. Dessutom ingår personer från flera av förvaltningar och bolag i utvärderingssekretariatet.

Kontakta utvärderingssekretariatet på covidutvardering@stockholm.se.

Uppdaterad