Trygghetsarbetet i Spånga-Tensta

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att skapa trygghet för invånare i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Det gör vi genom att ta hand om och utveckla vår stadsmiljö, men också genom sociala och förebyggande insatser.

Långsiktiga och kortsiktiga insatser planeras och genomförs tillsammans med andra aktörer. Samverkan är nyckeln till ett tryggare område, både på kort och lång sikt.

Vart tredje år genomförs en trygghetsmätning i Stockholms stad. Den senaste genomfördes 2020 och visar en förbättring av den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet jämfört med mätningen 2017. Men invånarna är generellt mer otrygga och känner större oro för att utsättas för brott än genomsnittet i Stockholm.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Stadsdelsförvaltningen arbetar utifrån den lokala samverkansöverenskommelse som tagits fram med Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva. Även utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och externa aktörer medverkar i arbetet. En gemensam lägesbild för Järva utgör underlag för lokala prioriteringar och åtgärdsplaner.

Lokal lägesbild

Utifrån den lokala lägesbilden och dess beskrivning av stadsdelsområdet, brottsutvecklingen och invånarnas upplevda trygghet har stadsdelsförvaltningen identifierat fyra prioriterade områden:

  • nyrekrytering
  • kriminella konflikter
  • otillåten påverkan
  • otrygga brottsutsatta platser.

Nyrekrytering

Målgruppen är unga i riskzon för kriminalitet och särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Lokala samverkansnav med representation från skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst utgör en viktig del i det förebyggande arbetet. Genom naven stärks samverkan. Kontaktvägar har blivit kortare och snabbare samt nya arbetssätt prövas.

Kriminella konflikter

Målet är att få fler att vilja lämna sin kriminella livsstil och att tidigt identifiera unga som riskerar att involveras i våldsamma konflikter. Inom ramen för metoden Trefas arbetar stadsdelsförvaltningen, polis och kriminalvården gemensamt med konkreta åtgärder gentemot enskilda individer. Sociala insatsgrupper (SIG) är en viktig del i arbetet.

Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är påtryckningar mot myndighetspersoner i syfte att påverka deras yrkesutövning. Medarbetare och chefer ska ha god kunskap om innebörden av begreppet och erbjuds utbildning för att kunna hantera situationer där det finns risk för hot, våld och otillåten påverkan.

Otrygga brottsutsatta platser

En ren och trivsam stadsmiljö befolkas av boende, yrkesverksamma, näringsidkare och besökare, vilket minskar grogrunden för kriminell verksamhet och ökar tryggheten.

För att komma till rätta med brister i den fysiska miljön som skapar otrygghet och otrivsel genomförs trygghetsinventeringar, trygghetsinvesteringar, platssamverkan och platsaktivering. Arbetet sker systematiskt genom att identifierade brister åtgärdas, följs upp och kommuniceras till befolkningen och näringsidkare.

Platsaktivering tillför trivselskapande aktiviteter till det offentliga rummet. Arbetsgrupper med berörda samverkansaktörer har formerats gällande platssamverkan för Bromsten, Spånga och Tensta centrum för att skapa trygghet i stadsmiljön.

Trygghetsinventeringar

Stadsdelsförvaltningen genomför åtta systematiska trygghetsvandringar per år, fyra på våren och fyra på hösten. Vandringarna är inventeringar av brister i utemiljön, och kallas även trygghetsinventeringar. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor men alla frågor som relaterar till otrygghet dokumenteras. Det som behöver åtgärdas skrivs upp i ett protokoll som sedan följs upp.

Stadsdelsförvaltning genomför trygghetsinventeringarna tillsammans med:

  • föreningen Fastighetsägare i Järva
  • olika bostadsbolag i stadsdelsområdet
  • Polisen
  • trafikkontoret
  • stadsbyggnadskontoret.

Inventeringarna annonseras bland annat i förvaltningens sociala kanaler så att berörda invånare har möjlighet att anmäla sig och bidra. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor bjuds särskilt in.

Om du vill delta, meddela trygghet.spanga-tensta@stockholm.se

Nattvandring

Vi organiserar även nattvandringar. Om du vill delta eller ha information om nattvandring i Spånga-Tensta, kontakta stadsdelsområdets fältverksamhet genom mejl eller telefonsamtal. 

E-post: falt.spanga-tensta@stockholm.se

Telefon: 076-120 33 85

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen har platssamverkan kring Bromsten, Spånga och Tensta centrum. Genom att involvera så många som möjligt som har verksamhet kring en plats i gemensamma insatser kan tryggheten och säkerheten öka för alla som vistas och verkar där.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad