Trygghetsarbetet på Östermalm

Trygghetsarbetet på Östermalm fokuserar särskilt på att förebygga kriminalitet i skolan och arbeta riktat mot särskilda platser som uppfattas som otrygga.

Alla som bor och verkar i stadsdelen bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. Därför är samverkan och samarbete ledstjärnor i arbetet. Det gäller samarbete med polisen, andra myndigheter, förvaltningar inom staden och inte minst civilsamhället, näringslivet och de boende.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad genomfördes 2020. Den visar att de allra flesta Östermalmsbor upplever sin stadsdel som en trygg plats. Här är man tryggare än i staden i snitt och tryggheten har ökat sedan mätningen 2017. Men det finns alltid områden att utveckla och förbättra. Det är det som trygghetsarbetet på Östermalm fokuserar på.

Under 2020 påbörjade stadsdelsförvaltningen och polisen ett arbete för att effektivisera och samordna det trygghetsskapande arbetet. I arbetet ingår också andra aktörer på Östermalm. Pandemin har på olika sätt påverkat förutsättningarna, bland annat har nätverk och arbetsgrupper inte kunnat träffas som vanligt och andra konkreta aktiviteter har skjutits på framtiden.

Lokal samverkansöverenskommelsen med polisen

Östermalms stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten inom stadsdelen.

Den senaste överenskommelsen undertecknades i februari 2021.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och polisen. Den senaste lägesbilden gjordes i februari 2021. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, medborgarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har tre områden identifierats:

  1. unga i risk för kriminalitet med fokus på skolan
  2. riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  3. särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Unga i risk för kriminalitet med fokus på skolan

Under 2020 inledde stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och polisen ett förebyggande arbete med skolorna i stadsdelen. Under våren 2021 intensifierades arbetet för att hitta områden att samverka kring och starta arbetsgrupper där behov finns. Målet med samverkan med skolan är att utifrån barnperspektivet öka tryggheten för barn och unga.

Fältassistenter och föräldravandrare

Året runt finns fältassistenter som ett stöd för stadsdelens unga. De samverkar med bland andra fritidsgårdar, andra stadsdelar, polisen och ungdoms- och socialjouren. Dagtid är de på skolorna och några kvällar i veckan är de ute i stadsdelen.

Fältassistenterna samverkar med föreningen Föräldravandring på Östermalm, som bedriver uppsökande föräldravandring i stadsdelen. Föreningen får föreningsstöd för sin verksamhet.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Stadsdelsförvaltningen och polisen genomför trygghetsvandringar tre till fyra gånger per år. Vandringarna görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som uppfattas som otryggt. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

Anställda på förvaltningen, med ansvar för olika områden, boende, företagare, andra förvaltningar och representanter från kollektivtrafiken är med på trygghetsvandringarna. Alla synpunkter samlas in i en rapport för att kunna åtgärdas.

Under 2021 genomförs vandringar på Gyllenstiernsgatan, på Strandvägen, i Tessinparken samt vid Stockholms universitet och Lappkärrsberget. Tider för kommande trygghetsvandringar läggs in i kalendariet.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen har under 2021 startat platssamverkan kring Stureplan-Östermalmstorg och Strandvägen. Det innebär att involvera så många som möjligt som har verksamhet kring platserna för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar där.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Funktionshindrade, äldre och personer som utsätts för våld i nära relationer räknas som särskilt sårbara och utsatta brottsoffer.

Representanter från funktionshinderrådet och pensionärsrådet har bjudits in till trygghetsvandringar när det varit möjligt. Råden har även fått riktad information från polisen med tips och råd för att minska utsattheten. Stadsdelsförvaltningen och polisen har under 2021 startat en arbetsgrupp som jobbar riktat mot dessa grupper.

Uppdaterad