Trygghetsarbetet på Östermalm

Trygghetsarbetet på Östermalm fokuserar särskilt på att förebygga kriminalitet i skolan och arbeta riktat mot särskilda platser som uppfattas som otrygga.

Alla som bor och verkar i stadsdelen bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. Därför är samverkan och samarbete ledstjärnor i arbetet. Det gäller samarbete med Polisen, andra myndigheter, förvaltningar inom staden och inte minst civilsamhället, näringslivet och de boende.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad genomfördes 2020. Den visar att de allra flesta Östermalmsbor upplever sin stadsdel som en trygg plats. Här är man tryggare än i staden i snitt och tryggheten har ökat sedan mätningen 2017. Men det finns alltid områden att utveckla och förbättra. Det är det som trygghetsarbetet på Östermalm fokuserar på.

Stadsdelsförvaltningen och Polisen bedriver ett effektivt och samordnat trygghetsskapande arbetet. I arbetet ingår också andra aktörer på Östermalm.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Östermalms stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten inom stadsdelen.

Den senaste överenskommelsen undertecknades i februari 2022.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den senaste lägesbilden gjordes i november 2021. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, medborgarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har fyra områden identifierats:

  • Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats
  • Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • Avhopparverksamhet för kriminella.

Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats

Under 2020 inledde stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Polisen ett förebyggande arbete med skolorna i stadsdelen. Målet med samverkan med skolan är att utifrån barnperspektivet öka tryggheten för barn och unga. Under 2021 intensifierades arbetet för att hitta områden att samverka kring och starta arbetsgrupper där behov finns. Arbetet utvecklas vidare under 2022.

Under 2022 har bland annat kompetenshöjande insatser kring drogförebyggande arbete riktas till de som arbetar med och möter barn och unga.

Fältassistenter och föräldravandrare

Året runt finns fältassistenter som ett stöd för stadsdelens unga. De samverkar med bland andra fritidsgårdar, andra stadsdelar, Polisen och ungdoms- och socialjouren. Dagtid är de på skolorna och några kvällar i veckan är de ute i stadsdelen.

Fältassistenterna samverkar med föreningen Föräldravandring på Östermalm, som bedriver uppsökande föräldravandring i stadsdelen. Föreningen får föreningsstöd för sin verksamhet.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Stadsdelsförvaltningen och Polisen genomför trygghetsvandringar tre till fyra gånger per år. Vandringarna görs på platser som uppmärksammas i den lokala lägesbilden och som upplevs som otrygga. Otryggheten handlar ofta om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

Anställda på förvaltningen, med ansvar för olika områden, boende, företagare, andra förvaltningar och representanter från kollektivtrafiken är med på trygghetsvandringarna. Alla synpunkter samlas in i en rapport för åtgärder som sedan följs upp i en slutrapport.

Under 2022 har vandringar genomförts bland annat på Gärdet och i Humlegården. Tider och platser för kommande trygghetsvandringar läggs in i kalendariet.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen har platssamverkan kring Stureplan-Östermalmstorg, Strandvägen och Karlaplan. Det innebär att involvera så många som möjligt som har verksamhet kring platserna för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar där.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Funktionshindrade, äldre och personer som utsätts för våld i nära relationer är några exempel på grupper som räknas som särskilt sårbara och utsatta brottsoffer.

Under 2021 har fokusgrupper genomförts med funktionshindrade och äldre för att fånga upp vad det är som uppfattas som otryggt av dessa grupper. Resultaten från fokusgrupperna ligger till grund för arbetet riktat till dessa under 2022. Det har bland annat inneburit att flera informationskampanjer kring bedrägerier riktats till utsatta grupper. Den genomförda trygghetsvandringen på Gärdet är också ett resultat av fokusgrupperna.

Representanter från funktionshinderrådet och pensionärsrådet bjuds kontinuerligt in till trygghetsvandringarna där de kan lyfta sina perspektiv. Råden har även fått riktad information från Polisen med tips och råd för att minska utsattheten.

Avhopparverksamhet för kriminella

Lokalpolisområde Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltning ska arbeta för att öka kompetensen och medvetenheten hos medarbetarna kring arbetet med avhopparverksamhet.

Syftet är att säkerställa att det finns en känd struktur för att omhänderta avhopparärenden och en god samverkan med stadens och Polisens avhopparverksamhet.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad