Trygghetsarbetet på Norrmalm

Trygghetsarbetet på Norrmalm fokuserar på unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats. Riktat arbete mot platser som uppfattas som otrygga är också prioriterat.

Alla som bor och verkar i området bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. I trygghetsarbetet behöver därför alla samarbeta.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad genomfördes 2020. Den visar att de allra flesta Norrmalmsbor upplever sin stadsdel som en trygg plats. Här är man tryggare än i staden i snitt och tryggheten har ökat sedan mätningen 2017. I södra delen, vid Södra Johannes, Kungsträdgården, Centralstationen och runt Klarakvarteren, är otryggheten något högre än i andra delar av stadsdelsområdet.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Norrmalms stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten i stadsdelen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har Norrmalms stadsdelsförvaltning identifierat fyra fokusområden:

  • unga i risk för kriminalitet
  • skolan som brottsplats
  • riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  • särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Unga i risk för kriminalitet

Barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet är en prioriterad grupp för olika former av arbeten. Tidiga insatser med social prevention är viktigt för att minska risken att det sker. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för unga är att genomföra sin skolgång med godkända betyg.

Skolan som brottsplats

Skolan har därmed en betydande roll som skyddsfaktor för att unga. Stadsdelsförvaltningen stödjer skolorna i deras förebyggande arbete mot kriminalitet. För att lyckas med uppdraget för unga i riskzon är det viktigt att skola, socialtjänst och Polisen samarbetar, föreslår och deltar i åtgärder.

Polisregion Stockholm och Stockholms stad arbetar tillsammans mot brottslighet i särskilt brottsutsatta skolor.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Norrmalms stadsdelsområde är överlag ett tryggt område. Brottsligheten är hög men koncentrerad till avgränsande platser. I platssamverkan arbetar vi med ändringar i fysiska miljön, ökar medvetenheten om vilka aktörer som arbetar i området samt för att miljön ska bli trevligare och tryggare.

Det pågår platssamverkan i tre prioriterade områden inom Norrmalms stadsdelsområde. Klaraområdet, runt Odenplan inklusive Vasaparken och Observatorielunden samt utmed Sveavägen.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen arbetar med platssamverkan kring:

  • Klara och Sergels torg
  • Odenplan, Vasaparken och Observatorielunden
  • Sveavägen.

Platssamverkan innebär att involvera så många som möjligt som har verksamhet där för att tillsammans arbeta för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar där.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Risken för att bli utsatt för brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper. Det finns brottsoffer som har begränsade resurser att hantera situationen när de utsatts för brott, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Det innebär inte alltid att de utsätts oftare för brott, men att om de utsätts har de svårare att få hjälp och stöd. Arbete med särskilt utsatta och sårbara brottsoffer sker inom förvaltningens verksamheter.

Övrigt trygghetsarbete

Det är sällan det förekommer otillåtna bosättningar inom stadsdelsområdet men det finns personer som regelbundet sover utomhus. Stadsdelsförvaltningen samverkar med enheten för hemlösa, Polisen och andra aktörer för att inte otillåtna övernattningar ska bidra till otrygghet och för att de platser som behöver städas tas om hand omgående. Det kan handla om situationella, sociala och ordningshållande insatser, men även städinsatser.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och Polisen genomför trygghetsvandringar ett par gånger per år. Vandringarna görs på platser som upplevs otrygga eller riskerar att bli brottsplatser för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Ofta handlar det om att förbättra belysning, åtgärda växtlighet, nedskräpning, skadegörelse eller om trafikfrågor.

De som deltar i trygghetsvandringarna är Norrmalms stadsdelsförvaltning och andra förvaltningar inom Stockholm stad, Polisen, representanter för boende och företagare eller organisationer.

2021 genomfördes en trygghetsvandring i Observatorielunden som ledde till trygghetshöjande förbättringar i miljön.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad