Kamerabevakning

Stockholms stad arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i utemiljöer och i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av det arbetet. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till ökad trygghet.

Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv tydlig effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott.

På otrygga platser eller där stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan bidra till ökad upplevd trygghet kan kamerabevakning vara en av metoderna, vid sidan om förebyggande insatser, ordningsvakter och andra trygghetsskapande åtgärder.

Laglig grund för kamerabevakning

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), till exempel vid kamerabevakning av ett torg eller en skolgård.

Kamerabevakning i skolan

Skollagen (2011:800) uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Den lagliga grunden för kamerabevakning i skolan följer således av en rättslig förpliktelse. Utbildningsnämnden och skolan ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön eller att skolans lokaler haft problem med återkommande skadegörelse. En intresseavvägning ska finnas dokumenterad på respektive skola.

Frågor och svar om kamerabevakning

Utifrån intresseavvägning och behov kan kameror placeras inomhus, utomhus eller i kombination.

Endast ett fåtal behöriga medarbetare har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras på Stockholms stad egna servrar, skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna.

Inspelningarna från kamerorna i skolor sparas i normalfallet i 72 timmar. Om en händelse inträffar där inspelningen behövs kan en viss sekvens sparas längre. Inspelningarna från andra kameror sparas i normalfallet i upp till 7 dygn. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

Du har rätt att få information om hur staden behandlar dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Du kan även lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Du vänder dig i första hand till skolans rektor med dina frågor.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning på skola.

Vänd dig direkt till skolan eller utbildningsnämndens dataskyddsombud om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av kameraövervakningen i skolan.

Uppdaterad