Kamerabevakning i skolan

Stockholms stad arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i skolan. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till en trygg skolmiljö.

Laglig grund för kamerabevakning i skolan

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Skollagen (2011:800) uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Den lagliga grunden för kamerabevakning i skolan följer således av en rättslig förpliktelse. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), till exempel vid kamerabevakning av skolgården.

Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att utbildningsnämnden och skolan ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön eller att skolans lokaler haft problem med återkommande skadegörelse. En intresseavvägning ska finnas dokumenterad på respektive skola.

Frågor och svar om kamerabevakning

Utifrån intresseavvägning och behov kan kameror placeras inomhus, utomhus eller i kombination.

Endast ett fåtal behöriga medarbetare på skolan har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras på Stockholms stad egna servrar, skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna.

Inspelningarna från kamerorna sparas i normalfallet i 72 timmar. Om en händelse inträffar där inspelningen behövs kan en viss sekvens sparas längre. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

Du vänder dig i första hand till skolans rektor med dina frågor.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning på skola.

Du har rätt att få information om hur utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Du kan även lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Vänd dig direkt till skolan eller utbildningsnämndens dataskyddsombud om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av kameraövervakningen.

Uppdaterad