Underrättelse om revidering efter granskning, Futharken

Meddelande och revidering av förslag till detaljplan för bland annat Futharken 2 i stadsdelen Norra Ängby, Dp 2018-09176.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 10 februari 2023.

Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för bland annat Futharken 2 i stadsdelen Norra Ängby, Dp 2018-09176.

Utlåtandet finns tillgängligt i stadsbyggnadsexpeditionen och på stadens webbplats.

Detaljplaneförslaget har under tiden 2021-10-13 - 2021-11-09 varit utställt för granskning i Tekniska Nämndhuset och på stadsbyggnadskontorets webbplats. Därefter har förslaget reviderats.

Revidering efter granskning består av följande:

  • Justerad utbredning för x-område efter fördjupat arbete och bearbetning av dessa ytor efter granskningen.
  • Ändrad benämning för markanvändningen T1 – från Tunnelbaneuppgång till Entré till tunnel för allmän gångpassage. Detta bedöms tydligare återspegla användningen som är där idag.
  • Justerad reglering av E-området i väster där begränsning av markens utnyttjande setts över, e-tal som reglerar storlek har lagts till samt att befintliga utformningsbestämmelser även tillkommit för ytan.
  • Marginella ändringar av gränser för ytor där parkering tillåts samt byggrätt för befintlig byggnad i söder.
  • Uppförstoring av planområdets sydöstra del har lagts till på plankartan för att tydliggöra gränsdragningen.
  • Mindre revideringar kopplat till punkter ovan och små förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2023 för antagande.

Nedtages den 3 april 2023.

Uppdaterad