Underrättelse om granskning, Kavelbron 2 i stadsdelen Älvsjö

Ett förslag till detaljplan för Kavelbron 2, Sjättenovembervägen 213 i stadsdelen Älvsjö, Dp 202-08671, har upprättats av stadsbyggnadskontoret.

Nedtagningsdatum: 2023-04-20

2023-03-15 Anslag- Underrättelse om granskning, Kavelbron 10, i stadsdelen Älvsjö, 15 mars 2023 (pdf)

Förslaget till ny detaljplan innehåller cirka 100 bostäder och lokaler för centrumsändamål i bottenvåningen. Planförslaget ligger i linje med vad som anges i översiktsplanen där stadsdelen beskrivs som ett område som kan utvecklas genom stärkta stråk, fler bostäder och nya mötesplatser. Älvsjövägen och Johan Skyttes Väg är två av de gator som särskilt nämns i detta sammanhang.

Planförslaget kan granskas under tiden 2023-03-15 – 2023-04-18 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida, start.stockholm/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2020-08671

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad