Kungörelse om samråd, förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:44 i stadsdelen Norra Djurgården

Ett förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:44 i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm, Dp 2021-04218, har upprättats av stadsbyggnadskontoret.

Nedtagningsdatum: 25 april 2023

Planförslaget ska på ett långsiktigt och hållbart sätt tillvarata och säkra områdets höga kultur- och naturvärden samtidigt som det bidrar med byggrätter för student- och forskarbostäder samt forsknings- och utbildningslokaler. Planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har upprättats.

Planförslaget visas under tiden 14 mars–24 april 2023 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även på Bygg- och plantjänsten.

Kungörelse om samråd, förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:44 i stadsdelen Norra Djurgården (pdf)

Förslaget har upprättats med utökat förfarande och kungjorts på kommunens anslagstavla och annons i ortstidning.

Samrådsmöte kommer att hållas den 29 mars 2023 klockan 17.30–19.30 på stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Flemmingatan 4. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget och/eller miljökonsekvensbeskrivningen ska göra det skriftligen och synpunkterna ska senast den 24 april 2023 ha inkommit till stadsbyggnadskontoret. Ange ärendets diarienummer.

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad