Underrättelse om granskning, Moraset 23 i stadsdelen Norrmalm

Ett förslag till detaljplan för Moraset 23, Sveavägen 60 i stadsdelen Norrmalm, Dp 2020-13920, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär att det möjliggörs för fyra nya lägenheter genom inredning av vindar för bostadsändamål på fastigheten Moraset 23.

Nedtagningsdatum: 22 februari 2023

Eftersom den befintliga bostadsanvändningen idag är planstridig så innebär planförslaget också att den nya användningen bekräftar befintlig markanvändning. Den nya användningen i planen föreslås bli bostäder och centrum. Planförslaget innebär att byggnadens kulturhistoriska värden kan bevaras och stärkas genom införandet av skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Planförslaget kan granskas under tiden 2023-01-25–2023-02-21 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2020-13920

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad