Kungörelse om utställning/granskning, detaljplan för Farsta 2:1

Meddelande om rättelse av planhandlingar och förlängning av granskning av förslag till detaljplan för område vid Karlsviks strand, i stadsdelarna Farsta och Larsboda, Dp 2012-13613.

Nedtagningsdatum: 2 mars 2023

Ett förslag till detaljplan för Farsta 2:1, Dp 2012-13613, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innehåller cirka 780 bostäder, en grundskola för årskurs F-6, en friliggande förskola med åtta avdelningar, en förskola med fyra avdelningar, lokaler för verksamheter och service, parkeringshus, en fördelningsstation, nya parker samt ett allmänt torg. Hökarängens gård och befintligt campingstugeområde omfattas av detaljplanen. En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har upprättats.

Under den pågående granskningen har en rättelse gjorts i planhandlingarna. Granskningen kommer därför förlängas så att den pågår 2022-12-14–2023-03-01.

Planförslaget ställs ut i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även Farsta Bibliotek, Farstagången 8 de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats bygg- och plantjänsten.

Kungörelse om utställning/granskning, detaljplan för Farsta 2:1 (pdf)

  • I plankartan har en plushöjd ändrats på byggrätten för skola
    samt för kvarter b
  • En sektion på sid 34 och ett perspektiv på sid 48 har justerats i
    planbeskrivningen.

Eventuella synpunkter på planförslaget/miljökonsekvensbeskrivning lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer 2012-13613

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad