Kungörelse om granskningsutlåtande, Vasastaden 1:100 i stadsdelen Vasastaden

Revidering av förslag till detaljplan för Vasastaden 1:100 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2016-17865

Nedtagningsdatum: 9 februari 2023

Kungörelse om granskningsutlåtande, Vasastaden 1:100 i stadsdelen Vasastaden (pdf)

Detaljplaneförslaget har under tiden 20 oktober – 22 november 2021 varit utställt för granskning i Tekniska Nämndhuset samt även i och Bygg- och plantjänsten.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 21 december 2022. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl, i stadsdelen Vasastaden, Dp 2016-17865. Därefter har förslaget reviderats.

På plankartan har följande ändringar gjorts:

 • Justering av plangräns längs Eugeniavägen samt kvarter 10.
 • Mindre korrigering av höjdbestämmelse inom kvarter 10 och 11.
 • Mindre sänkning av höghuset i kvarter 12 samt mindre justering av utfartsförbud.
 • Justering av nockhöjd till totalhöjd för byggnadsdel inom kvarter 13 längs Norra Stationsgatan/Sveavägen.
 • Justering av utförandebestämmelser gällande schaktning och dylikt.
 • Justering och komplettering av skyddsbestämmelser gällande risk och buller.
 • Justerad reglering av befintlig ledningsdragning genom kvarter 15.
 • Korrigering av avluftstornets användningsbestämmelse inom
  kvarter 25.
 • Korrigering av x-område inom kvarter 25.
 • Mindre justering av kvartersmark har gjorts väster om det västra tullhuset för att möjliggöra sopsugsanslutning.
 • Utökad utbredning av ändamål VÄG2 i höjdled samt tillägg av principsektion genom kvarter 11 för förtydligande av gränsdragning kvartersmark/VÄG2.
 • Mindre justering av utbredning VÄG1 och VÄG2 i plan

I planbeskrivningen har förtydliganden gjorts avseende kulturmiljö, buller, dagvatten och relation till Trafikverkets anläggningar. Vidare har mindre ändringar gjorts till följd av ovan justeringar av plankartan samt kompletteringar och förtydliganden i detaljplanens utredningsunderlag.

I planhandlingarna har även mindre förtydliganden och ändringar av
redaktionell karaktär gjorts.

Tidigare version av utsända handlingar ska bytas ut.

Granskningsutlåtandet och reviderade planhandlingar finns tillgängliga på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planhandlingarna kan erhållas mot avgift.

Planhandlingarna visas även i och Bygg- och plantjänsten.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 26 januari 2023 för godkännande och därefter antas av kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen
(GDPR).

Uppdaterad