Kungörelse om granskningsutlåtande, Kopplingsboxen 26 i stadsdelen Västberga

Detaljplan för Kopplingsboxen 26 i stadsdelen Västberga.

Nedtagningsdatum: 10 februari 2023

Kungörelse om granskningsutlåtande, Kopplingsboxen 26 i stadsdelen Västberga (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2022-12-09. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Kopplingsboxen 26i stadsdelen Västberga, Dp 2020-08919. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Utlåtandet kan erhållas mot avgift.

Utlåtandet finns tillgängligt i Stadsbyggnadsexpeditionen och Bygg- och plantjänsten.

Efter granskningen revideras planförslaget. Revideringen består av något skärpt reglering av balkonger från plan tre, så att dessa inte får kraga ut utanför huvudsakligt fasadliv. Syftet är att minska påverkan av insyn till angränsande fastigheter och samtidigt medge den stora kvalitet som balkongerna skulle innebära för radhusen. Även reglering av balkonger från plan två skärps något, så att de får kraga ut högst 1,5 m utanför den södra egenskapsgränsen som
begränsar radhusens byggrätt, istället för som tidigare 2,0 m.

Utöver ändringar på plankartan görs några kompletterande förtydliganden i planbeskrivningen om geoteknik och cykelparkeringar och illustrationer uppdateras.

Ärendet bedöms kunna behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 26 januari 2023 för antagande.

Uppdaterad