Underrättelse om granskning, detaljplan för Firman 1 och del av Grimsta 1:2, Råcksta

Ett förslag till detaljplan för Firman 1, och del av Grimsta 1:2, i stadsdelen Råcksta, Dp 2019-15762, har upprättats av stadsbyggnadskontoret.

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshusbebyggelse med fyra till sex våningar utmed Multrågatan och Ångermannagatan. Den tillkommande bebyggelsen ska genom sin typologi och utformning av taklandskap, gavelmotiv och fasader vara anpassad till kulturmiljön i Råcksta. Gårdarna ska utformas så att de får ett mjukt möte med omgivningen. Planen syftar även till att skapa en ökad trygghet för människor som rör sig mellan Råcksta och Vällingby centrum. Förslaget rymmer cirka 115 bostäder.

Planförslaget kan granskas under tiden 2022-09-07– 2022-10-04 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även i Vällingby bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, Bygg- och plantjänsten.

Underrättelse om granskning, detaljplan för Firman 1 och del av Grimsta 1.2, Råcksta (pdf)

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2019-15762

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad