Meddelande om antagande, Skarpnäcks gård 1.1 m.fl. i Skarpnäcks gård och Norra Sköndal

Nya bostäder och en förskola i stadsdelarna Skarpnäcks Gård och Norra Sköndal

Nedtagningsdatum: 23 mars 2022

Kommunfullmäktige har den 21 februari 2022 antagit förslag till detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks gård 1.1 m.fl. vid södra delen av Gamla Tyresövägen i stadsdelarna Skarpnäcks Gård och Norra Sköndal, Dp 2017-01740. Beslut i ärende § 28.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Meddelande om antagande, detaljplan Skarpnäcks Gård och
Norra Sköndal (pdf)

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från anslagsdatum.

Kommunstyrelsen
105 35 Stockholm

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se 

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Beslutet får dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I brevet ska anges vilket ärende (diarienummer/Dp-nr) och vilket beslut som överklagas.

Redogör för varför Ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. Den som behöver veta mer om hur man ska gå tillväga, bör ringa till stadsbyggnadskontoret.

Överklagandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22 mars 2022.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad