Meddelande om antagande, fastighetsindelningsbestämmelser Siklöjan 8 i stadsdelen Långbro

Antaget förslag till ändring av detaljplan avseende upphävande av gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Siklöjan 8 i stadsdelen Långbro.

Nedtagningsdatum: 4 november 2022

Stadsbyggnadsnämnden har den 29 september 2022 antagit förslag
till detaljplan för Siklöjan 8 i stadsdelen Långbro, Dp 2021-13733. Beslut i ärende § 28.

Planhandlingarna finns tillgängliga på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Handlingarna kan erhållas mot avgift. Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Meddelande om antagande, fastighetsindelningsbestämmelser Siklöjan 8 i Långbro (pdf)

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Stockholms stad
KF/KS kansli
105 35 Stockholm

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Beslutet får dock överklagas endast
av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I brevet ska anges vilket ärende (diarienummer/Dpnr) och vilket beslut som överklagas.

Redogör för varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, postadress och telefonnummer. Den som behöver veta mer om hur man ska gå tillväga bör ringa till stadsbyggnadskontoret.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad