Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Östermalms stadsdelsområde.

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för Östermalms stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten under återstående delen av 2020 är inte öppna för allmänheten på grund av risken för smittspridning av coronavirus. Därmed utgår även allmänhetens frågestunder. I stället kan du skicka din fråga till politikerna i nämnden via e-post.

E-post: ostermalm@stockholm.se

Östermalms stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Rådet får löpande rapporter om utvecklingen av äldreomsorgen i stadsdelsområdet och yttrar sig över remisser i stadsdelsnämnden som berör eller påverkar äldres situation.

Rådets uppgift är att

  • ge pensionärerna inom stadsdelsområdet inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden
  • ta initiativ till förbättringar för stadsområdets pensionärer.

Rådet för funktionshindersfrågor representerar handikapporganisationerna och är ett samrådsorgan mellan stadsdelsnämnden och handikapprörelsen.

Rådet har till uppgift att bevaka frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning. Det kan röra bostad, utbildning, service och fritid. Rådet behandlar inte enskilda ärenden.

Ungdomsrådet är en partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet för ungdomar 12–19 år som bor, går i skola eller arbetar på Östermalm.

Rådet har till uppgift att bevaka och arbeta med att utveckla Östermalms stadsdelsområde utifrån ett ungdomsperspektiv. Rådet kan ge synpunkter till politiker och tjänstepersoner men även driva egna frågor. Rådet behandlar inte enskilda ärenden.

Uppdaterad