Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Östermalms stadsdelsområde.

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för Östermalms stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med allmänhetens frågestund då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Östermalms stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Rådet får löpande rapporter om utvecklingen av äldreomsorgen i stadsdelsområdet och yttrar sig över remisser i stadsdelsnämnden som berör eller påverkar äldres situation.

Rådets uppgift är att

  • ge pensionärerna inom stadsdelsområdet inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden
  • ta initiativ till förbättringar för stadsområdets pensionärer.

Pensionärsrådets ledamöter

Rådet för funktionshinderfrågor representerar handikapporganisationerna och är ett samrådsorgan mellan stadsdelsnämnden och handikapprörelsen.

Rådet har till uppgift att bevaka frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning. Det kan röra bostad, utbildning, service och fritid. Rådet behandlar inte enskilda ärenden.

Ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor

Ungdomsrådet är en partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet för ungdomar mellan 12-19 år som bor, går i skola eller arbetar på Östermalm.

Rådet har till uppgift att bevaka och arbeta med att utveckla Östermalms stadsdelsområde utifrån ett ungdomsperspektiv. Rådet kan ge synpunkter till politiker och tjänstepersoner men även driva egna frågor. Rådet behandlar inte enskilda ärenden.

Följ ungdomsrådet på Instagram

Uppdaterad