Fossilfritt pilotbygge

När gamla slakthusområdet i Johanneshov ska förvandlas till en ny stadsdel med bostäder, skolor och kontor prövas för första gången en fossilfri entreprenadupphandling från Stockholms stad.

Det handlar om ledningsgatan som ska gå genom det 300 000 kvadratmeter stora området som ska anläggas med helt fossilfria entreprenadmaskiner. Arbetet pågår under en tvåårsperiod och omfattar bland annat hanteringen
av 75 000 kubikmeter schaktmassor. 

I underlaget till entreprenörerna efterfrågas bland annat möjligheten att använda elnätsanslutna grävmaskiner, fordon med hållbara drivmedel och enbart eldrift för de handhållna maskiner som används. 

Eftersom fossilfritt byggande är oprövad mark så används ett så kallat ”förhandlat förfarande” som ska resultera i en upphandling som är tekniskt och ekonomiskt möjlig. Att enbart ställa stenhårda krav kan resultera i att anbuden uteblir och att upphandlingen måste göras om.

Istället bjuder staden in intresserade entreprenörer och efter en kvalifikationsrunda väljs de mest lämpade ut. Därefter utformar man tillsammans i dialog runt tekniska lösningar och genomförande förfrågningsunderlaget för slutligt anbudsgivande.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad