Fossilfritt 2030 – regional samling

Sex län och fyra samverkande projekt – det är Fossilfritt 2030 – en storregional kraftsamling i östra Mellansverige. Förutom Stockholms län deltar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, liksom fem regioner och ett 40-tal kommuner.

Projekten ska underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn nås. Projektområdena är Fordon och drivmedel, Hållbart resande samt Transporter i Stockholms och Uppsala län.

Hållbara resor

I Stockholms län görs olika insatser inom hållbart resande i samverkan med den regionala energi- och klimatrådgivningen vid Stockholms stad och med hjälp av finansiering från Energimyndigheten. 

Miljöbilar i Stockholm deltar i det operativa stödet och rådgivning vid omställningen av fordon, drivmedel och infrastruktur för förnybara drivmedel bland annat genom att dela med sig av erfarenheterna från förnyad konkurrensutsatthet vid inköp av miljöfordon – se filmlänk nedan.

Treårsprojekt

Det sammanlagda målet för den regionala kraftsamlingen är att minska CO2-utsläppen med minst 9 000 ton per år. Kraftsamlingen pågår under en treårsperiod och finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande kommuner, regioner och länsstyrelser.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad