En pråm som klarar 100 lastbilslass åt gången kan minska utsläppen och reducera lastbilarna på gatorna. Dessutom kan pråmar fylla fler uppgifter i Stockholm, exempelvis som mobila återvinningsstationer. Foto: Sven Lindwall

Grönt testlabb för transporter

Eccentric är ett testlabb för nya hållbara lösningar för resande och godstransporter i europeiska städer. I höst avslutades projektet efter fyra år. Vad är erfarenheterna? – Det har gett oss möjlighet att pröva långsiktiga lösningar och det har utvecklat vår kompetens inom staden på många områden, säger Paul Fenton, projektledare för stockholmsdelen av Eccentricprojektet.

Nu pågår utvärderingen av projektet och hur man kan dra nytta av testresultaten och föra erfarenheterna vidare.

Arbetet inom Eccentric har skett i samarbete mellan de fem deltagande städerna samt forskare och företag som arbetar för nya tekniska lösningar och hållbara transporter. Städerna har hela tiden utbytt inspiration och erfarenheter.

– Vi har träffats en gång i halvåret. Med finska Åbo har vi samarbetat mycket nära och Åbo stad ska pröva mycket av det som vi har testat här i Stockholm, berättar Paul.

Eccentric har gynnat samverkan inom Stockholms stad – men också skapat nya internationella sam arbeten, säger miljöförvaltningens projektledare Paul Fenton.

Europeisk samverkan

– Vi har också lärt oss mer om citylogistik och mobilitetssatsningar i de andra städerna. Totalt är det ett 20-tal intresserade europeiska städer som varit med på två större workshops för att ta del av Eccentrics erfarenheter.

– En kommunal delegation från München har exempelvis varit på besök hos oss för att ta del av Stockholms trafiksäkerhetsarbete. Det resulterade i ett snabbt införande av nya trafiksäkerhetsstrategier i München, säger Paul.

– Vi har också haft en rad ”kompisstäder” som följt projektet extra nära. Det har bland annat resulterat i att ett samarbete har påbörjats mellan Uppsala och Madrid där spanska erfarenheter används i arbetet med trafiksäkerhet och att få fler att gå och cykla i staden.

I våras hölls också en internationell FN-konferens om trafiksäkerhet i Stockholm, Third Global Ministerial Conference on Road Safety, där några av Eccentric Stockholms olika projekt redovisades för en internationell publik.

Projektsynergier

– Projekten inom Eccentric har inte varit statiska, utan delvis förändrats över tid. Ett exempel är delprojektet ”Samlastning” som från start gick ut på att minska antalet transporter till kommunens egna anläggningar, säger Paul.

– Under projekttiden insåg vi det stora behovet av att transportera bergmassor i innerstan i samband med utbyggnaden av tunnelbanan. Enorma mängder bergkross skulle kräva tusentals lastbilstransporter ut ur centrala Stockholm. Lastbilstransporter som både skulle korka igen trafiken och dessutom slita hårt på gatorna.

– Att transportera berg massor på pråm istället för lastbilar blev en ny idé inom projektet. Pråmar kan minska lastbilstrafiken kraftigt och därmed sänka CO2- utsläppen med 70 procent, säger Paul. Upphandlingen för transporter av bergmassor från Blasieholmen till Frihamnen görs nu. Och tack vare testerna, som blev möjliga i Eccentric, vill staden att mer parten av transporterna ska ske med båt istället för med lastbil. En annan ide som väckts är pråmar som tillfälliga platser för återvinning och återbruk. En ansökan för att testa återvinning från vattnet under en period har lämnats in.

Rapportskörd

Förutom de konkreta projekten, har arbetet inom Eccentric genererat en rad intressanta rapporter – exempelvis dessa:

  • Night delivery evaluations
  • Evaluation of the MaaS service UbiGo Stockholm
  • Evaluation of public charging
  • Innovative techniques for smart street parking
  • Recycle and reuse without owning a car

Uppdaterad