Äldreförvaltningen

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, och för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för

 • riktlinjer och policydokument för äldreomsorgen
 • att ta fram underlag i strategiska vård- och omsorgsfrågor
 • att följa upp äldreomsorgens verksamheter oavsett regiform
 • att samordna planeringen av äldreboenden i staden
 • utbildningar och kompetensutveckling för äldreomsorgens medarbetare
 • trygghetslarm och larmmottagning.

Det är de förtroendevalda i äldrenämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Äldreförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet på äldreförvaltningen leds av äldredirektör Patric Rylander. Förvaltningen består av fyra avdelningar och en enhet med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Enhetens uppdrag är att skapa en god och proaktiv kommunikation externt och internt i staden samt utveckla äldreförvaltningens beredskaps- och krisorganisationen och systematiska omvärldsbevakning. Detta innefattar bland annat

 • kommunikation till olika målgrupper
 • presskontakter
 • beredskap och beredskapsplanering
 • omvärldsbevakning
 • trygghetsfrågor
 • polissamverkan
 • brandförsvarsfrågor
 • internationella frågor (inklusive studiebesök)
 • samt former, forum, processtöd och prioriteringar för samverkan.

Stockholms trygghetsjour beviljar och installerar trygghetslarm, samt tar emot larmanrop. Avdelningen fattar biståndsbeslut på kvällar, nätter och helger om en invånare akut behöver äldreomsorg. Stockholms trygghetsjour handlägger dessutom kö till vård- och omsorgsboende och servicehus.

På Stockholms trygghetsjour finns fem enheter:

 • handläggningsenheten
 • jourenheten
 • enheten för installation och service
 • enheten för utveckling och support
 • larmmottagningen.

 

Avdelningen ansvarar för stadsövergripande frågor kring äldreomsorg och följer upp äldreomsorgsverksamheter i hela staden. Inom avdelningen gör man utredningar, tar fram riktlinjer och policydokument, bedriver utveckling samt stödjer medarbetare på stadsdelsförvaltningarna.

Några av ansvarsområdena är:

 • upphandling och avtalsförvaltning av äldreomsorg
 • utveckling av stadens myndighetsutövning
 • strategisk boendeplanering
 • digitalisering och innovation
 • verksamhetsuppföljning och inspektioner
 • anhörigfrågor
 • utbildning och kompetensutveckling
 • mat- och måltider.

Avdelningen arbetar med digitaliserings-, innovations- och it-frågor som rör äldreförvaltningens lokala it-stöd och stadsövergripande it-stöd för stadens äldreomsorg. Arbetet sker i nära samverkan stadsdelsförvaltningarna, socialförvaltningen samt stadsledningskontoret.

Avdelningen för digitalisering och it ansvarar för

 • digitalisering, innovation, e-hälsa och välfärdsteknik
 • intern service gällande telefoni och it
 • informationssäkerhet och dataskydd
 • it-nära förvaltning av äldreförvaltningens it-stöd
 • verksamhetsnära förvaltning objekt Sociala system.

Staben arbetar förvaltningsövergripande och ger stöd till ledning och medarbetare inom områden som:

 • nämnd och registratur
 • ekonomi
 • ILS
 • juridik
 • hr
 • it
 • kommunikation
 • administration.

Uppdaterad