Vi uppmärksammar internationella funktionshinderdagen

Publicerad:

Uppdaterad:

Lördag den 3 december är internationella funktionshinderdagen. Det är en av FN:s internationella högtidsdagar och syftar till att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 av Förenta Nationerna, FN. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. 

Konventionen förtydligar att även personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter, på samma sätt som alla andra. Konventionen bygger på ett antal principer som exempelvis jämlikhet, icke-diskriminering, jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet. 

Ökad delaktighet

Stockholms stad har högt ställda mål för att personer med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. Staden arbetar sedan länge med att förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. 

Stockholms stads funktionshindersombudsman ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning har goda levnadsförhållanden och kan delta i samhällslivet på jämlika villkor som stadens övriga invånare. Funktionshindersombudsmannen ska bevaka de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har samt vid behov föreslå förbättringar inom stadens verksamhetsområden.