Stockholms stads befolkningsprognos 2022–2031

Publicerad:

Uppdaterad:

Idag publiceras årets befolkningsprognos, som görs av Sweco på uppdrag av staden.

I slutet av 2021 hade staden 978 770 invånare. De senaste tio åren har folkmängden i Stockholms stad ökat med 114 500 personer. Under de närmsta tio åren prognostiseras befolkningen öka med ytterligare 95 000 personer. År 2024 väntas folkmängden passera en miljon. Stadens befolkningsökning väntas bli som störst i slutet av prognosperioden.

Pandemin förstärkte utflyttningen

Under de senaste pandemiåren, 2020-2021, dämpades inflyttningen till Stockholm samtligt som att utflyttningen ökade något. Särskilt de unga vuxna, runt 20-årsåldern flyttade ut från staden i högre utsträckning. Många unga arbetar inom branscher som var hårt drabbade under pandemin, till exempel restaurang, evenemang och service. Samtidigt var stora delar av stadslivet på paus under pandemin. Troligtvis har det sammantaget bidragit till att fler flyttat från Stockholm. När pandemirestriktionerna hävts och ekonomin återhämtar sig är det troligt att fler väljer att stanna kvar i staden.

Samtidigt har utflyttningen av de i familjebildande ålder 30-45 ökat. När stora så kallade babyboom-generationer når åldern för familjebildning ökar ofta utflyttningen. 90-talisterna har sådana stora årskullar som nu är på gång att bilda egna familjer, därför var utflyttningen delvis förväntad men skedde under pandemin i högre nivå än väntat.

Färre barn närmsta tiden

År 2021 föddes det i Stockholm lite fler barn än året innan, men det var ändå ett relativt lågt barnafödande. Både i Stockholm och hela Sverige har det de senaste åren tid blivit något mindre vanligt att skaffa barn, och stadens befolkningsprognos antar att det beteendet håller i sig närmsta åren, för att därefter öka. Detta ger färre förskolebarn de närmsta åren som kommer, och färre skolbarn på sikt.

Dödligheten ökade under det första pandemiåret år 2020, men har under 2021 återhämtat sig till normala nivåer. Medellivslängden väntar därför att fortsätta öka.

Stockholm fortsätter växa i dämpad takt

Sammantaget innebär det att staden fortsätter växa men i dämpad takt de närmsta åren, för att därefter öka i tempo likt den tillväxt som Stockholm hade under lång tid framtill pandemin

Befolkningsprognosen uppdateras årligen och utgår ifrån SCB:s statistik för det föregående året. Den utformas av demografer på Sweco på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för planeringen av stadens verksamheter. Den används både för att beräkna vilken omsorg och kommunal service som stockholmare kommer att efterfråga men också hur många som kan komma att betala skatt och bidra till stadens intäkter.

Befolkningsprognos till 2031 – framskrivning till 2040

Framtill 2031 görs en prognos, med en detaljerad prognosmodell som årligen utvärderas och förfinas att öka träffsäkerheten. Denna prognos förlängs med en framskrivning av befolkningen fram till 2040. Framskrivning innebär en lite enklare metod som är lämplig på lång sikt eftersom osäkerheten är extra hög.

Rapporten Befolkningsprognos år 2022-2030 och Befolkningsprognosen 2022-2040 som Excelbilaga finns att hämta på stadens webbplats.