Situationen i Ukraina – så arbetar Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker känslor och frågor. Stockholms stad arbetar med att ta emot skyddsbehövande från Ukraina och har beredskap att stärka sina insatser ytterligare vid behov.

Mottagandet av skyddsbehövande

Stockholms stad har från Migrationsverket fått ett så kallat kommuntal på 1 582 personer. Det är antalet skyddsbehövande som staden ska ordna med boende för.

Staden har etablerade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot skyddsbehövande. De förvaltningar som berörs av flyktingmottagande har sedan i februari 2022 förstärkt sina verksamheter som möter människor från Ukraina och har beredskap för ytterligare förstärkning om antalet människor som söker skydd i Sverige skulle öka.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har huvudansvar för det initiala mottagandet av personer som söker skydd i Stockholm. Genom Intro Stockholm tar förvaltningen emot de personer som anvisas av Migrationsverket till staden som skyddsbehövande från Ukraina. De anvisade har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Förvaltningen ansvarar för att ge stöd i boendet.

Viktig information om ensamkommande barn

Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Bor du i Stockholms stad kontaktar du socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. Kontakta socialrådgivningen om du är osäker på vilken stadsdelsförvaltning du tillhör.

På kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningen samverkar med medlemmar i Integrationspakten, stadens samling av företag som vill hjälpa till när människor etablerar sig i sin nya stad, till exempel med arbete. Förvaltningen ansvarar också för Stockholmsmentor – programmet för dig som vill bli mentor för någon som nyss kommit till vår stad.

Vill du hjälpa till?

Det som händer i Ukraina väcker mångas engagemang att hjälpa människor som är på flykt från kriget. Vi har samlat information och länkar om hur du kan hjälpa till, få stöd och stötta andra.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa

På sin webbplats har Försvarsmakten samlat information om hur försvaret arbetar i nuläget.

  • Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är länets aktörsgemensamma funktion för krisberedskap och krishantering där kommuner, polisen och andra myndigheter ingår. SSR har aktiverat sig med anledning av situationen i Ukraina. Det betyder att aktörerna enligt en mötesfrekvens följer läget och delar lägesbilder. Här finns också en arbetsgrupp för samordning av kommunikation bildats där staden medverkar.
  • Kontinuitetsplanering. Oavsett händelse vilar stadens beredskap för kris eller oväntade händelser på ett arbete där förvaltningar och bolag med systematik gör risk- och sårbarhetsanalyser av den egna verksamheten. De områden som i analysen identifieras som prioriterade ur ett krisberedskapsperspektiv omsätts sedan till det som kallas kontinuitetsplanering – en kartläggning av kritiska faktorer med tillhörande rutiner för hur dessa ska mötas och hanteras i händelse av kris.

    Förvaltningar och bolag ser med anledning av omvärldsläget över sin kontinuitetsplanering med fokus på att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet och kärnuppdrag, till exempel vid strömbortfall eller störningar i it- och telekommunikationer.

Visar vår solidaritet som stad

Kommunstyrelsen antog i mars 2022 en skrivelse om ett vänortssamarbete med Kiev som stöd i den framtida återuppbyggnaden av den ukrainska huvudstaden. När tiden så är möjlig kommer staden och Kiev teckna ett tidsbegränsat samarbetsavtal huvudstäderna emellan.

Staden har flaggat till stöd för Ukraina vid Stadshuset. Dels under en period i samband med invasionen i februari 2022, dels på årsdagen 2023. Under 2022 hade även stängerna på Honnörstrappan i Stadshusparken S:t Eriksflagga och ukrainsk flagga i samband med kommunfullmäktiges möte och glasobelisken vid Sergels torg har haft blå och gul belysning.

Den 30 maj 2022 invigdes den del av Mariebergsparken som då gavs namnet Fria Ukrainas plats.

Frågor och svar

Stockholms stad har från Migrationsverket fått ett så kallat kommuntal på 1 582 personer, det vill säga personer som staden ska ordna med boende för. Staden tillhandahåller plats i skola, gymnasium och förskola till barn och unga. Staden ger också stöd och råd till den som söker arbete eller praktik och arrangerar aktiviteter för den som vill träna på det svenska språket.

Stockholms stad har från Migrationsverket fått ett så kallat kommuntal på 1 582 personer, det vill säga personer som staden ska ordna med boende för.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa de senaste prognoserna om migrationen till Sverige. 

Det är svårt att spekulera i en utveckling som fortsatt pågår och som grundas i att människor flyr sitt hemland från ett krig. Staden kommer med all sin förmåga att möta det ansvar som faller på oss som kommun att vara en aktiv part i det svenska samhällssystem som tar emot de människor som flyr.

Utbildningsförvaltningen har skalat upp sin funktion START Stockholm som möter barn och vårdnadshavare för förskole- och skol- och gymnasieplatser. Utbildningsförvaltningen inventerar löpande platser för att ha beredskap att skala upp antalet platser ytterligare under hösten.

 

Ja, kommunerna får ersättning från staten för de skyddsbehövande som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

 

I nuläget finns ingen ersättning att söka för detta.

Personer som flyr från Ukraina ska ansöka om uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv eller om asyl hos Migrationsverket. Då ger myndigheten hjälp med bostad. All information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

I nuläget finns inte behöv av rum och lägenheter.

 

Som i alla svåra situationer i vår omvärld har många stora organisationer särskilda insamlingar för hjälp till Ukraina, som till exempel Stadsmissionen och Radiohjälpen. Stockholms stad har inte möjlighet att ta emot donationer men vi hoppas att du skänker pengar till någon organisation som arbetar med insamling.

Just nu är det inte många stora aktörer i samhällssystemet som möter flyktingar som vare sig behöver eller har möjlighet att ta emot saker. Det är till och med så att gåvor som lämnas kan ge problem för kommuner och andra aktörer som behöver fokusera på att möta människor. Vi förstår att det kan kännas frustrerande när man ser bilder av människor i krig eller på flykt och vill göra något. Men det finns annat du kan göra. Skänk pengar till någon stor hjälporganisation. Engagera dig som volontär i en förening eller organisation – det kommer över tid att behövas människor som kan stödja ukrainare som kommit i till Sverige.