Med anledning av läget i Ukraina – så arbetar Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många känslor och frågor. Stockholms stad arbetar med att ta emot flyktingar från Ukraina och har en beredskap att ytterligare stärka sina insatser om situationen skulle förändras.

Stadens berörda förvaltningar har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar. Staden är i förstärkt beredskapsläge med förstärkt analysförmåga, ett slags stabsläge för omvärldsbevakning, lägesbildsarbete, analys av uppkomna frågor och samordnad kommunikation. Staden har beredskap för att vid behov snabbt övergå till central krisledning.

Stockholms stad och flyktingmottagande

Samverkan och beredskap

De förvaltningar som berörs av ett flyktingmottagande har förstärkt sina verksamheter som möter människor från Ukraina och har beredskap för ytterligare förstärkning om flyktingmottagandet skulle öka. Stockholms stad medverkar också i den aktörsgemensamma samverkansgrupp som bildats inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har huvudansvar för det initiala mottagandet av flyktingar. Genom Intro Stockholm och socialjouren ansvarar förvaltningen för mötet med personer som behöver akut stöd med boende och ekonomi då de ännu inte registrerat sig hos Migrationsverket för uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv.

Socialjouren arbetar uppsökande på Centralstationen för att kunna ge stöd och råd. Förvaltningen svarar även frågor på telefon och via chatt. Socialjouren har också beredskap att stötta andra socialjourer i länet vid behov.

Förvaltningen bistår Migrationsverket med så kallade evakueringsplatser. Det vill säga bidrag till boendeplatser som myndigheten tillhandahåller till personer med uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv.

Förvaltningen har även beredskap med boendeplatser för de personer som kommer anvisas till Stockholms stad av Migrationsverket.

Viktig information om ensamkommande barn

Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Bor du i Stockholms stad kontaktar du socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. Kontakta socialrådgivningen om du är osäker på vilken stadsdelsförvaltning du tillhör.

På kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren.

Arbetsmarknadsförvaltningen

På Welcome house på Medborgarplatsen möter arbetsmarknadsförvaltningen personer som har uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv. De tillhandahåller där enklare kompetenskartläggningar för matchning mot jobb eller utbildningar.

Förvaltningen samverkar med medlemmar i Integrationspakten, stadens samling av företag som vill hjälpa till när människor etablerar sig i sin nya stad, till exempel med arbete. Förvaltningen ansvarar också för Stockholmsmentor – programmet för dig som vill bli mentor för någon som nyss kommit till vår stad.

Vill du hjälpa till?

Det som händer i Ukraina väcker mångas engagemang att hjälpa människor som är på flykt från kriget. Vi har samlat information och länkar om hur du kan hjälpa till, få stöd och stötta andra.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa

Just nu ser Försvarsmakten inga oroväckande rörelser längs Sveriges gränser. På sin webbplats har Försvarsmakten samlat information om hur försvaret arbetar i nuläget. Försvarsmaktens aktiviteter som nu genomförs innebär inte en höjd beredskap. Allt sker inom ramen för ordinarie verksamhet och handlar om att omfördela och prioritera resurser till de platser där de gör mest nytta.

  • Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är länets aktörsgemensamma funktion för krisberedskap och krishantering där kommuner, polisen och andra myndigheter ingår. SSR har aktiverat sig med anledning av situationen i Ukraina. Det betyder att aktörerna enligt en mötesfrekvens följer läget och delar lägesbilder. Här har också en arbetsgrupp för samordning av kommunikation bildats där staden medverkar.
  • Kontinuitetsplanering. Oavsett händelse vilar stadens beredskap för kris eller oväntade händelser på ett arbete där förvaltningar och bolag med systematik gör risk- och sårbarhetsanalyser av den egna verksamheten. De områden som i analysen identifieras som prioriterade ur ett krisberedskapsperspektiv omsätts sedan till det som kallas kontinuitetsplanering – en kartläggning av kritiska faktorer med tillhörande rutiner för hur dessa ska mötas och hanteras i händelse av kris.

    Förvaltningar och bolag ser med anledning av omvärldsläget över sin kontinuitetsplanering med fokus på att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet och kärnuppdrag, till exempel vid strömbortfall eller störningar i it- och telekommunikationer.

Visar vår solidaritet som stad

Från torsdagen den 24 februari till den 14 mars hade flaggstängerna vid Stadshuset svensk och ukrainsk flagg. Därefter har stängerna på Honnörstrappan i Stadshusparken S:t Eriksflagga och ukrainsk flagga i samband med kommunfullmäktiges möte var tredje måndag. Glasobelisken vid Sergels torg har blå och gul belysning varje torsdag.

Den 12 mars visade Stockholms stad och flera andra europeiska städer solidaritet med Ukraina. I Stockholm lyste Avicii Arena i söderort och Glasobelisken vid Sergels torg blå och gul.