Majoritetens förslag till budget för 2022

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 6 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2022. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 17–18 november.

I budgetförslaget finns bland annat satsningar för en återstart av Stockholm efter pandemin samt satsningar på grön tillväxt, skola och omsorg samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Växla upp Stockholm

Inom ramen för Växla upp Stockholm finns insatser och åtgärder som syftar till att bidra till snabb återstart för näringslivet i Stockholm. En viktig del inom Växla upp Stockholm är också att staden ska arbeta för kulturen genom att underlätta för nattklubbs- och kulturarrangörer och stärkt kulturbidrag.

Andra satsningar handlar om att kontakterna med staden ska vara smidiga, effektiva och professionella. Staden ska även arbeta för att lindra de konsekvenser för arbetsmarknaden och möjligheten till självförsörjning som följt av pandemin.

Tillväxt och bostadsbyggande

I förslaget finns satsningar som gynnar en grön tillväxt och som rör näringslivets förutsättningar, bostadsbyggandet och tillhörande infrastruktur samt en utveckling av Stockholms gröna och blå värden.

Välfärdssatsningar

I budgetförslaget finns omfattande satsningar inom välfärden.

I arbetet med äldre ska fokus ligga på god och nära vård, hälso- och sjukvårdskompetens och strategisk kompetensförsörjning. Erfarenheter från pandemin tas tillvara i ett strategiskt utvecklingsarbete.

För skolan ska staden ha ett fortsatt fokus på kunskapsresultaten och då särskilt arbeta för att öka kunskapsresultaten i stadens utsatta områden. Ökad prioritet på språkkunskaper är ett annat exempel.

Satsningar på trygghet

Satsningar på trygghet och det brottsförebyggande arbetet är också prioriterat, bland annat genom fortsatt arbete för en trygg och säker stad med fokus på samverkan och särskilda satsningar på trygghet i stadsmiljön.

Exempel på åtgärder är förstärkt platssamverkan, fortsatt satsning på ordningsvakter och kameror samt fortsatt satsning på trygghetsinvesteringar i den offentliga miljön.

Staden ska även säkerställa fokus på förebyggande och tidigt stöd och fortsatt arbete med samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Läs budgetförslaget

Budgeten för 2022 har tre inriktningsmål:

  1. En modern storstad med möjligheter för alla.
  2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
  3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Ta del av oppositionens budgetförslag.

Budgetdebatt 17 och 18 november

Kommunfullmäktiges budgetdebatt äger rum den 17 och 18 november, från klockan 10.00. Du kan följa debatten via webb-TV och radio.

Så används dina skattepengar

Varje höst beslutar Stockholms stad om hur kommunalskatten ska fördelas på en mängd verksamheter – skola, äldreomsorg, kultur, infrastruktur, idrott, miljöprojekt och mycket mer.

Budget 2022. Investeringar 6,8 mdkr. Skatt 17,74 kr per hundralapp. Nämndernas anslag 56 mdkr varav: Förskola och annan pedagogisk omsorg 10 mdkr, Grundskola,särskola och skolbarnomsorg 13,6 mdkr, Gymnasieskola och gymnasiesärskola 3,5 mdkr, Äldreomsorg 9 mdkr, Individ och familjeomsorg, arbetsmarknad 7,1 mdkr, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 4,8 mdkr, Kultur och idrott 2,7 mdkr, Trafik, gator, miljö 3 mdkr.