Stockholms stads befolkningsprognos 2021–2030

Publicerad:

Idag publiceras årets befolkningsprognos, som görs av Sweco på uppdrag av staden. Stockholm stads folkmängd beräknas öka med 104 000 personer fram till utgången av år 2030, då folkmängden väntas uppgå till nära 1 080 000 invånare.

Stockholm har varje år sedan 1982 haft en befolkningsökning, men år 2020 var folkökningen betydligt mindre än vanligt. I årets prognos väntas stadens folkmängd fortsätta att öka, men i långsammare takt än i förra årets prognos. Anledningen är att pandemin väntas påverka flyttningarna även 2021 och att årets prognos antar en lägre nivå på invandring och barnafödande på sikt.

Medellivslängden väntas öka

Covid-19 har haft inverkan på stadens demografiska utveckling det senaste året. Dödligheten var högre än vanligt under 2020 men sedan februari i år har dödligheten återgått till liknande nivå som innan pandemin. Den fortsatta utvecklingen sedan dess pekar på en svag ökning av medellivslängden år 2021 jämfört med 2019. Från 2022 och framåt väntas medellivslängden åter öka i samma takt som före pandemin. Även om dödligheten inte längre är förhöjd så har pandemin fortfarande påverkan på stadens demografi, framförallt när det gäller flyttningar.

Fler flyttar från Stockholm

För första gången på 16 år är det totalt sett fler utflyttare från Stockholm än inflyttare. Det innebär att flyttnettot är negativt. De senaste årens negativa flyttnetto mot övriga kommuner i Stockholms län kan till stor del förklaras av att de stora grupperna födda i slutet av 80-talet och början av 90-talet kommit upp i familjebildande åldrar och nu letar efter större bostäder. Utvecklingen följer samma mönster som för tidigare generationer. En ökad utflyttning märktes även när 40- och 60-talisterna var i familjebildande åldrar. Förbättrade pendlingsmöjligheter, i kombination med bostadsbrist hela länet, gör också att allt fler letar sig över länsgränsen. För första gången på 40 år var det fler som flyttade ut från staden till kommuner utanför Stockholms län än tvärtom.

Under 2020 var det också en kraftig minskning av samtliga grupper av invandrare – arbetskraft, anhöriga, studenter och återflyttare. Invandringen väntas vara på ungefär samma nivå under år 2021, för att därefter öka till en mer normal nivå igen.

Det negativa flyttnettot och den svagare invandringen är troligen en effekt av den arbetslöshet som orsakats av covid-19. Inflyttningen från de övriga länen i landet består till stor del av unga vuxna. Den gruppen tillsammans med invandrare är de som främst arbetar inom de branscher som drabbats hårdast av pandemin – till exempel hotell- och restaurangverksamhet.

Färre barn jämfört med fjolårets prognos

Antalet födda barn i staden minskade under perioden 2014 till 2019, och under år 2020 skedde ingen större förändring. Men månadsstatistiken över antalet födda barn under inledningen av 2021 visar på en begynnande uppgång i barnafödandet. Dessutom har antalet inskrivningar på barnmorskemottagningar i länet ökat, vilket ger en indikation på att det ökade barnafödandet i staden kommer att bestå året ut.

Även om barnafödandet antas öka, beräknas färre barn födas mellan 2021–2030 jämfört mot fjolårets prognos. Det beror på att de långsiktiga antagandena om fruktsamhetens utveckling har dragits ner i årets prognos i linje med den nya bedömning som gjorts av Statistiska centralbyrån (SCB) i den senaste riksprognosen. Kvinnor antas numera få barn något senare i livet och färre väntas få två eller fler barn.

Befolkningsprognosen 2021–2030

Den 3 juni publiceras den statistiska prognosen i excelformat. Den tillhörande rapporten där resultat och prognosantaganden beskrivs närmare publiceras den 28 juni.

Befolkningsprognosen uppdateras varje vår och utgår ifrån SCB:s statistik för det föregående året. Den utformas av demografer på Sweco på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för planeringen av stadens verksamheter. Den används både för att räkna ut vilken omsorg och kommunal service som stockholmare kommer att efterfråga men också hur många som kan komma att betala skatt och bidra till stadens intäkter.