Covid-19: Stadens lägesbild 1 april 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars-19 april.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 1 april 2021 (pdf, 877 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I veckans lägesmätning rapporterar näst intill samtliga fack- och stadsdelsförvaltningarna grönt läge, det vill säga att de klarar av att upprätthålla verksamheten. Några stadsdelar rapporterar om ansträngt läge när det gäller bemanning i förskolan.

Antalet bekräftade fall av covid-19 på särskilda boenden har ökat sedan förra veckan. Inom hemtjänsten och LSS har antalet bekräftade fall minskat.

Aktuella frågor för staden

Staden stödjer Region Stockholm i vaccinationsarbetet, bland annat genom att etablera en Vaccinationscentral i Stockholmsmässan.

Utifrån regeringens besked den 31 mars om att gällande restriktioner förlängs har den centrala krisledningen beslutat om en förlängd inriktning för stadens arbete. Ett successivt öppnande ska vara möjligt från och med den 19 april, men försiktighetsprincipen råder där staden följer Smittskydd Stockholms rekommendationer. Som tidigare är det extra viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Staden planerar även för smittsäkra sommaraktiviteter, såväl fysiska som digitala. Ett särskilt fokus ska vara aktiviteter riktade mot barn och unga. Samlad information om stadens utbud kommer att presenteras vecka 22.

Den centrala krisledningen har beslutat att undanta feriejobb inom äldreomsorg, förskola och LSS. Arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla kompletterande feriejobb.

I lägesbilden finns även information om stadens arbete med begränsningsförordningen, som ger kommuner möjlighet att meddela föreskrift om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller någon liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.