Handlingsplan för biologisk mångfald

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 30:e november antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, fastighetsägare och förvaltningar bidra till att stärka naturen.

Handlingsplanen vilar på fem strategier som syftar till att ta ett helhetsgrepp om frågan. Det handlar om att arbeta in frågan om biologisk mångfald tidigt i stadens processer och att genomföra förstärkningsåtgärder på de platser där de gröna sambanden är svaga, men även att involvera stadens olika aktörer som kan bidra i arbetet.

– Det är otroligt glädjande att man nu har klubbat igenom den här handlingsplanen. Det här är det första strategiska styrdokument för att arbeta med biologisk mångfald som vi någonsin har haft i Stockholms stad. Jag tror att den kommer att få väldigt stor betydelse, både som strategiskt dokument att luta sig emot när man fattar olika typer av beslut, men även som ett konkret verktyg för att jobba med åtgärder som gynnar biologisk mångfald, säger Gunilla Hjorth, ekolog på miljöförvaltningen.

Stödjande ekosystemtjänst

Handlingsplanen för biologisk mångfald är ett tillägg till Stockholm stads miljöprogram. Biologisk mångfald är en så kallad stödjande ekosystemtjänst, en förutsättning för att alla andra ekosystemtjänster ska fungera, tjänster som bland annat reglerar temperatur, ger oss syre, sänker bullernivåer, renar vatten, pollinerar växter och ökar vår livskvalitet.

– Biologisk mångfald är variationen i naturen, både variation inom och mellan arter och variation av olika naturtyper och ekosystem. I Stockholms stad har vi förvånansvärt höga naturvärden på vissa håll, medan vi har värden på andra håll som behöver stärkas upp. Handlingsplanen kommer att hjälpa till med det, säger Gunilla Hjorth.

Digitalt panelsamtal

Fredag den 4 december klockan 10 kan du lyssna på stadens ekologer, representanter från civilsamhälle, fastighetsägare och forskare och inspireras till att hjälpa till att skapa en stark och livskraftig natur, så att även framtidens stockholmare kan få njuta av blommande grönska och fågelsång.