Covid-19: Stadens lägesbild 18 december 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 18 december (pdf, 889 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Dock rapporterar några förvaltningar om ansträngt läge när det gäller bemanning inom förskolan. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Äldreomsorg

34 av 85 vård- och omsorgsboenden och 6 av 13 servicehus rapporterar om smitta. Det är samma som föregående vecka. Totalt är 132 personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 14 personer på servicehus.

När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 23 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två färre än föregående vecka. 52 personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

Rutiner för korttidsplaceringar

För att möta ett större behov av korttidsplacering av utskrivningsklara äldre från slutenvården har krisledningsnämnden beslutat att förvaltningarna ska följa gällande rutiner för korttidsplaceringar. Om platserna inte räcker till verkställs detta genom korttidsplacering på permanent vård- och omsorgsboende i stadens regi eller i privat vård- och omsorgsboende med tillstånd från IVO.

Nya riktlinjer om munskydd och visir

Smittskyddsläkaren rekommenderar starkt att all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård alltid använder heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Visir och munskydd ska användas under hela arbetspasset. Stockholms stad bedömer att tillgången på munskydd och övrigt skyddsmaterial är god och har informerat alla verksamheter om de nya rekommendationerna.

Kommunal vuxenutbildning

Antal deltagare i Stockholms kommunala vuxenutbildning har stigit under 2020, främst på utbildningar som ger behörighet till högre studier och distanskurser. Utbildningen till undersköterska är den mest populära yrkesutbildningen.

Ekonomiskt läge

Stadens intäkter har påverkats negativt för stadens förvaltningar och helägda bolag. Ökade kostnader har till stor del kompenserats av tillfälliga stöd från staten. Generella statsbidrag har ökat, medan skatteinkomsterna minskat.

Arbetslöshet och försörjningsstöd

Arbetslösheten i Stockholms stad steg från mars och nådde sin topp i juli. Under hösten har den sjunkit något. Antalet hushåll med försörjningsstöd följer en liknande utveckling med en viss förskjutning. Den främsta ökningen sker mellan maj och augusti.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något under året. Den siffran stiger i juni till oktober, och har sedan planat ut och preliminärt sjunkit något.

Skatteunderlagsprognos

Sveriges kommuner och regioner presenterade skatteunderlagsprognos den 15 december. Den vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.