Minska smittspridningen – så arbetar äldreomsorgen

Publicerad:

Uppdaterad:

Äldreomsorgen har i flera månader arbetat hårt för att minska smittspridningen genom att använda basala hygienrutiner och skyddsmaterial. Nu vaccineras också allt fler äldre, men rutiner och skyddsutrustning kommer att vara en del av vardagen lång tid framöver - både för medarbetare och besökare.

Hygienrutiner och skyddsmaterial

Vi följer alltid de basala hygienrutiner som gäller för medarbetare på äldreboenden och i hemtjänsten. Våra viktigaste redskap där är tvål och vatten, handsprit och noggrannhet. Vi arbetar också löpande med att vidareutbilda och att påminna om vikten av våra hygienrutiner.

Äldreomsorgen och hemtjänsten följer de nationella riktlinjerna för skyddsmaterial. Vi använder alltid visir i omvårdsnära situationer. Om vi misstänker smitta, eller om någon har blivit sjuk i covid-19, har vi särskilda rutiner för det där vi också använder ytterligare skyddsutrustning vid fler arbetsmoment.

Tillgången till skyddsmaterial är god. Äldreboenden och hemtjänsten beställer från stadens materialfunktion och verksamheterna har även egen lagerhållning av de skyddsmaterial som krävs.

Förstärkningsteam i hemtjänsten och kohortvård på äldreboenden

Äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 inom hemtjänsten erbjuds att få sina insatser utförda av ett så kallat förstärkningsteam. Teamet har medarbetare som under sina arbetsdagar bara möter smittade eller misstänkt smittade personer.

Boende på våra äldreboenden som insjuknar eller är misstänkt smittade vårdas med så kallad kohortvård. Kohort innebär att det är en särskild grupp av medarbetare som jobbar med de boende som är smittade eller misstänkt smittade.

Stadsdelsförvaltningarna arbetar aktivt för att säkerställa att det finns en överbemanning av personal inom hemtjänsten och på äldreboenden. Det är viktigt att våra verksamheter har en förstärkt bemanning eftersom sjukfrånvaron ökar i Stockholm med anledning av covid-19 och säsongsinfluensan.

Provtagning och smittspårning

Provtagning är en viktig del i arbetet med att förebygga smittspridning. Genom att testa misstänkt sjuka boende och personal kan vi tidigt identifiera smittade och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Region Stockholm har särskilt avdelade resurser för provtagning inom äldreomsorgen. Smittspårning görs vid nyupptäckta fall av covid-19 och sker i dialog med Smittskydd Stockholm som har särskilda smittspårningsteam för länets äldreboenden.

Korttidsplatser för smittade av covid-19

Stadens äldreomsorg har utökad beredskap för att ytterligare kunna utöka antalet så kallade korttidsplatser där äldre som insjuknat i covid-19 kan få omvårdnad.

Vaccination mot covid-19

Äldre på särskilda boenden tillhörde de första i Sverige som fick vaccin. Nu har samtliga som bor på särskilda boenden och som tackat ja till vaccin fått sin första dos. Några veckor därefter följer en andra dos för att ge bästa möjliga skydd mot covid-19.

Vaccinationerna fortsätter med äldreomsorgens medarbetare som arbetar vårdnära och personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ändå att skyddsutrustning ska bäras då det inte är säkert att vaccination skyddar mot att sprida smitta. Därför fortsätter vi att bära skyddsutrustning.