Minska smittspridningen – så arbetar äldreomsorgen

Publicerad:

Uppdaterad:

Smittspridningen i Stockholm ökar och även på stadens äldreboenden och inom hemtjänsten ökar antalet smittade och misstänkt smittade. Vi inom äldreomsorgen arbetar aktivt och på flera olika sätt för att minska smittspridningen.

Hygienrutiner och skyddsmaterial

Vi följer alltid de basala hygienrutiner som gäller för medarbetare på äldreboenden och i hemtjänsten. Våra viktigaste redskap där är tvål och vatten, handsprit och noggrannhet. Vi arbetar också löpande med att vidareutbilda och att påminna om vikten av våra hygienrutiner.

Äldreomsorgen och hemtjänsten följer de nationella riktlinjerna för skyddsmaterial. Vi använder alltid visir i omvårdsnära situationer. Om vi misstänker smitta, eller om någon har blivit sjuk i covid-19, har vi särskilda rutiner för det där vi också använder ytterligare skyddsutrustning vid fler arbetsmoment.

Tillgången till skyddsmaterial är god. Äldreboenden och hemtjänsten beställer från stadens materialfunktion och verksamheterna har även egen lagerhållning av de skyddsmaterial som krävs.

Förstärkningsteam i hemtjänsten och kohortvård på äldreboenden

Äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 inom hemtjänsten erbjuds att få sina insatser utförda av ett så kallat förstärkningsteam. Teamet har medarbetare som under sina arbetsdagar bara möter smittade eller misstänkt smittade personer.

Boende på våra äldreboenden som insjuknar eller är misstänkt smittade vårdas med så kallad kohortvård. Kohort innebär att det är en särskild grupp av medarbetare som jobbar med de boende som är smittade eller misstänkt smittade.

Stadsdelsförvaltningarna arbetar aktivt för att säkerställa att det finns en överbemanning av personal inom hemtjänsten och på äldreboenden. Det är viktigt att våra verksamheter har en förstärkt bemanning eftersom sjukfrånvaron ökar i Stockholm med anledning av covid-19 och höstinfluensan.

Provtagning och smittspårning

Provtagning är en viktig del i arbetet med att förebygga smittspridning. Genom att testa misstänkt sjuka boende och personal kan vi tidigt identifiera smittade och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Region Stockholm har särskilt avdelade resurser för provtagning inom äldreomsorgen. Smittspårning görs vid nyupptäckta fall av covid-19. Smittspårning görs av Smittskydd Stockholm som har särskilda smittspårningsteam för länets äldreboenden.

Korttidsplatser för smittade av covid-19

Stadens äldreomsorg har utökad beredskap för att ytterligare kunna utöka antalet så kallade korttidsplatser där äldre som insjuknat i covid-19 kan få omvårdnad.

Besöksstopp på vård- och omsorgsboenden

Besöksstopp gäller på stadens vård- och omsorgsboenden från den 12 till den 30 november. Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd eftersom de boende tillhör en riskgrupp för sjukdomen. Kontakta det boende där du har en anhörig eller vän för mer information.