Covid-19: Stadens lägesbild 6 november 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 6 november (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Vård- och omsorgsboende

Sex av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är tre fler än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar sex av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två fler än föregående vecka.

Stadens arbete för att stärka beredskapen

Smittskydd Stockholm bedömer läget i länet som allvarligt. Förvaltningar och bolag anpassar sina verksamheter samt genomför riktade insatser för att efterleva de skärpta allmänna råden.

Förvaltningar och bolag har sedan tidigare genomfört beredskapsplanering för höst och vinter.

Verksamheterna fortsätter att säkerställa en god bemanning som bygger på trygga anställningsformer. Bemanningen ska ta höjd för eventuellt ökad sjukfrånvaro.

Efter dialog med smittskyddsläkare kan vissa vård- och omsorgsverksamheter vid behov införa besöksbegränsningar. Verksamheterna har även stärkt det egna arbetet kring rutiner och arbetssätt som ska begränsa smittspridningen.

Det är inte över – vi måste alla ta ansvar

Staden fortsätter att tillsammans med relevanta aktörer förstärka stockholmarnas medvetenhet kring gällande råd. Nu genomförs ytterligare en riktad kommunikationsinsats på sociala medier och stadens digitala tavlor.

Skyddsmaterial

Tillgången på skyddsmaterial är god. Staden har ett eget beredskapslager som den centrala krisledningen under veckan har fattat beslut om att utöka ytterligare.

Som en förebyggande åtgärd kommer staden även säkerställa att de kommunala förskolorna får tillgång till ett beredskapspaket med skyddsutrustning. Riktlinjerna kring förskolors arbete under covid-19 är oförändrade, paketets syfte är att skapa en beredskap om behovet skulle uppstå med kort varsel. (Uppdaterad 11 november 2020)

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.