Covid-19: Stadens lägesbild 20 november 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 20 november (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Dock rapporterar vissa förvaltningar om ansträngt läge när det gäller bemanning inom förskolan samt it och telefoni. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Äldreomsorg

24 av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är sju fler än förra veckan. Totalt är 104 personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade.

Tre av 13 servicehus rapporterar om smitta. Det är två fler än förra veckan.

När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 22 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är sex fler än föregående vecka. 35 personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

Nya åtgärder för minskad smittspridning

Besöksstopp vid stadens servicehus

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att återinföra besöksstopp från den 21 till den 30 november. Undantag kan göras vi särskilda situationer.

Inga feriejobb under jullovet

Med anledning av den rådande situationen kan inte staden i år erbjuda feriejobb. Vi arbetar för en utökad kapacitet under sommaren 2021, givet att smittläget tillåter det.

Ytterligare åtgärder

Stockholms stad stänger stadens gym och simhallar för vuxna motionärer, museer samt träffpunkter och mötesplatser för seniorer. Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet. Läs mer om åtgärderna på stadens webbplats.

Skyddsmaterial

Stadens tillgång till skyddsmaterial är god.

Kommunikation

Staden fortsätter tillsammans med relevanta aktörer förstärka stockholmarnas medvetenhet kring gällande råd, både internt och externt.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.