Covid-19: Stadens lägesbild 13 november 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 13 november (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Dock rapporterar vissa förvaltningar om ansträngt läge när det gäller bemanning samt it och telefoni. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Äldreomsorg

17 av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är elva fler än förra veckan. Totalt är 58 personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade.

När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 16 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är tio fler än föregående vecka. 30 personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

Besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att återinföra besöksstopp från den 12 till den 30 november. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om de bedömer att särskilt behov föreligger.

Stärkt internt arbete

Äldreförvaltningen har genomfört ett extrainsatt möte med avdelningschefer och utförare med anledning av den ökande smittspridningen. Syftet var att säkerställa att verksamheterna har kännedom om den ökande smittspridningen och att de har det stöd de behöver.

Skyddsmaterial

Den centrala materialfunktionen har noterat en kraftig ökning av beställningar av skyddsmaterial från vård- och omsorgsverksamheter. Staden har god tillgång till skyddsmaterial och nya inköp görs löpande.

Beredskapspaket av skyddsmaterial skickas ut som en förebyggande åtgärd till stadens förskolor. Riktlinjerna kring förskolors arbete är dock oförändrade, paketets syfte är att skapa en beredskap om behovet skulle uppstå med kort varsel.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.