Covid-19: Stadens lägesbild 9 oktober 2020

Publicerad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 9 oktober (pdf, 258 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Stadens vård- och omsorgsboenden

Fem av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar tre av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta.

Säkra besök

Staden har tagit fram lokala rutiner för säkra besök på stadens vård- och omsorgsboenden.

Verksamhetschef för särskilt boende kan, vid konstaterad smitta av covid-19 med stor risk för smittspridning, vidta åtgärder som innebär att tillfälligt begränsa besök i avvaktan på rekommendation från Smittskydd Stockholm.

Enhetschef vid vissa gruppboenden som bedrivs inom ramen för SoL och LSS kan, i samråd med brukare, central förvaltning och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vid konstaterad smitta av covid-19 med stor risk för smittspridning vidta åtgärder som innebär att tillfälligt begränsa besök i avvaktan på rekommendation från Smittskydd Stockholm.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.