Covid-19: Stadens lägesbild 2 oktober 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 2 oktober (pdf, 335kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Stadens vård- och omsorgsboenden

Fyra av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är två fler än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar tre av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är en fler än förra veckan.

Rutiner för säkra besök

Det tillfälliga besöksförbudet inom äldreomsorgen upphörde den 1 oktober. Staden har tagit fram lokala rutiner för säkra besök i särskilda boenden för äldre och servicehus. Arbetet med att färdigställa säkra rutiner för LSS-boenden och vissa boenden inom socialpsykiatrin pågår fortfarande.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.