Covid-19: Stadens lägesbild 16 oktober 2020

Publicerad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 16 oktober (pdf, 258 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Stadens vård- och omsorgsboenden

Tre av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är två färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar två av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är en färre än föregående vecka.

Sjukfrånvaro

Staden redovisar sjukfrånvaro månadsvis. Statistiken visar att frånvaron har sjunkit sedan toppen i april, med en svag ökning i augusti. Ökningen under året gäller främst personal inom äldreomsorg, förskola och skola.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.