Covid-19: Stadens lägesbild 18 september

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 18 september (pdf, 198 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Stadens vård- och omsorgsboenden

Ett av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är samma som förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 3 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två färre än förra veckan.

Staden har beslutat att vaccination mot säsongsinfluensa ska erbjudas till medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta där staden som arbetsgivare bekostar vaccinationen för dessa grupper.

Logistik och resurser

Staden bedömer att tillgång till föreskriven skyddsutrustning är god. På lång sikt ser staden med viss oro på den globala tillgången på handskar. Krisledningen följer därför utvecklingen då den bedöms som strategiskt viktig för stadens verksamheter.

Staden har fattat beslut om att hålla igång drift av lager och transport av material till och med den 31 januari 2021.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.