Covid-19: Stadens lägesbild 11 september

Publicerad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 11 september (pdf, 198 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Ingen smitta på vård- och omsorgsboenden

Stockholms stads vård- och omsorgsboenden är smittfria sedan två veckor. Det finns heller ingen smitta på stadens servicehus.

När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 5 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två färre än förra veckan.

Ta hand om varandra!

Fortsätt hålla avstånd, Ring dina nära och kära, Stanna hemma om du är sjuk. Vi fortsätter med vår rosa kampanj som följer Folkhälsomyndighetens budskap under hösten.

Sjukfrånvaro

Statistiken över sjukfrånvaro bland anställda visar att den ökade sjukfrånvaron under året främst återfinns i verksamheterna äldreomsorg och skola/förskola och med en topp i april. Övriga verksamheter påverkades inte nämnvärt.

Feriejobb 2020

Under våren såg prognosen för stadens sommarjobb dyster ut då cirka 3 000 jobb inom förskola samt vård- och omsorg försvann till följd av coronapandemin. Efter en snabb omställning kunde staden ändå erbjuda nästan lika många sommarjobb som förra året.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.