Covid-19: Krisledningsnämndens beslut 16 september 2020

Publicerad:

Krisledningsnämnden har beslutat om att upphäva besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller även vissa LSS-boenden och vissa boenden inom socialpsykiatrin. Besöksstoppet upphör den 30 september.

Den 16 september sammankallade finansborgarrådet, i samråd med äldre- och trygghetsborgarrådet och socialborgarrådet, Stockholms stads krisledningsnämnd med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. De fattade flera beslut.

Besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden hävs

Krisledningsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut den 18 mars 2020 om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden ska upphöra att gälla den sista september. Beslutet innebär även att besöksstopp på stadens servicehus upphör.

Samtidigt hävs besluten om besöksstopp på vissa LSS-boenden (i kraft sedan den 19 mars) samt på vissa boenden inom socialpsykiatrin (i kraft sedan den 27 mars).

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser inte längre att ett besöksförbud är nödvändigt och har föreslagit att besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre ska upphöra att gälla vid utgången av september 2020.

Krisledningsnämnden har också upphävt följande beslut

  • Beslut fattat den 27 mars om möjlighet att kunna frångå köregler för akuta platser på vård- och omsorgsboende. Då det funnits tillgång till både korttidsplatser och permanenta platser har beslutet aldrig behövts tillämpas.
  • Beslut fattat den 27 mars som innebär att akuta hemtjänstinsatser ska kunna hanteras av alla utförare. Det finns inte längre något behov att kunna prioritera bland hemtjänstinsatser då tillgången till personal inom hemtjänsten nu är god. Beslutet har använts ett fåtal gånger.
  • Beslut fattat den 1 april om möjlighet till korttidsplaceringar på vård- och omsorgsboende. Beslutet har inte behövts tillämpas. Det har funnits tillräckligt med korttidsplatser och det finns god tillgång till korttidsplatser framöver.

Förlängning av två beslut

För att snabbt kunna hantera en ökad smittspridning har krisledningsnämnden förlängt två tidigare beslut till den 31 december 2020:

  • Beslut fattat den 10 juni om förstärkningsteam inom hemtjänst under pågående pandemi. Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 har erbjudits och fått hjälp från förstärkningsteam. Förstärkningsteamen kan ha bidragit till minskad smittspridning inom hemtjänsten. Krisledningsnämnden har fattat beslutet för att dels säkerställa fortsatta åtgärder för minskad smittspridning, dels för att underlätta för personal- och verksamhetsplanering.
  • Beslut fattat den 10 juni om åtgärder för att minska smitta inom vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller särskilda korttidsplatser för personer med konstaterad covid-19. Platserna har troligtvis lett till en minskning av antalet smittade på de särskilda boendena. Behovet av korttidsplatser har nu minskat, men det finns en åtgärdsplan för att snabbt kunna öppna platser igen vid en eventuell ökning av antalet smittade.

Beslut som kvarstår

Följande beslut kvarstår och följer inriktningen på nationell nivå:

  • Beslut fattat den 19 mars om att tillfälligt ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att kravet på läkarintyg efter fem dagar slopas.
  • Beslut fattat den 15 april om evakueringsboende med korttidskontrakt för riskgrupper.

Följande beslut kvarstår då de grupper som omfattas fortfarande påverkas av konsekvenserna av den pågående pandemin:

  • Beslut fattat den 25 mars om att underlätta för det lokala näringslivet genom möjlighet att bevilja anstånd/förlänga betalningstider.
  • Beslut fattat den 27 mars som innebär att staden ska samarbeta med regionen för att bereda utskrivningsklara äldre vård och omsorg.
  • Beslut fattat den 27 mars om tillfälligt utökad personlig assistans enligt LSS.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.