Covid-19: Stadens lägesbild 21 augusti

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 21 augusti (pdf, 245 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Antalet smittade i äldreomsorgen

Ett av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är en färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 5 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två färre än förra veckan.

Antalet bekräftat smittade personer i särskilda boenden och personer med hemtjänstinsatser har minskat.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna har genomförts sedan den 24 mars. I de 24 lägesmätningar som genomförts, har 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattat hur krisen påverkat verksamheten.

Logistik och resurser

För Stockholms stad är materialförsörjningsfrågan hela tiden aktuell. Staden har tillfredställande tillgång till skyddsmaterial i egna lager.

Kommunikation

Sommarens kommunikationskampanj fortsätter augusti ut samtidigt som staden planerar för höstens kommunikationsarbete. Arbetet sker i nära samarbete med Region Stockholm där ”Håll i och håll ut” fortsatt är kampanjens huvudbudskap.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.