Covid-19: Stadens lägesbild 3 juli

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eventuell eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 3 juli 2020 (pdf, 184 kB, nytt fönster)

Stockholms stads krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Antalet smittade i äldreomsorgen

13 av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är åtta färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare, rapporterar 22 av 87 utförare att de har bekräftade fall av smitta.

Antalet smittade personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten fortsätter att minska.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna har genomförts sedan den 24 mars. Sedan starten har 21 lägesmätningar genomförts där 20 stadsdels- och fackförvaltningar skattat hur krisen påverkat verksamheten.

Tillgång till skyddsmaterial

Stadens centrala materialfunktion bedömer att tillgången till både munskydd och visir är god, och att behovet av material kommer att kunna tillgodoses.

Besök vid stadens verksamheter

Regeringens nationella besöksförbud på landets äldreboenden gäller till den 31 augusti. Staden möjliggör dock för besök och sociala kontakter som följer rådande riktlinjer vad gäller en minskad smittspridning, exempelvis genom digitala kontakter och säkra besök på plats.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.