Covid-19: Stadens lägesbild 24 juli

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Stadens lägesbild 24 juli (pdf, 466 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Antalet smittade i äldreomsorgen

Åtta av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 13 av 87 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är sju färre än förra veckan.

Antalet smittade personer i både särskilda boenden och hemtjänst har minskat.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna har genomförts sedan den 24 mars. I de 24 lägesmätningar som genomförts, har 20 stadsdels- och fackförvaltningar skattat hur krisen påverkat verksamheten.

Tillgång till skyddsmaterial

Tillgången på skyddsmaterial är för tillfället god. Staden använder nu enbart skyddsutrustning som är CE-märkt eller godkänt via Arbetsmiljöverkets snabbspår.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.