Covid-19: Stadens lägesbild 10 juli

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Stadens lägesbild 10 juli 2020 (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen har ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Antalet smittade i äldreomsorgen

Åtta av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är fem färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 20 av 87 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två färre än förra veckan.

Antalet smittade personer i både särskilda boenden och hemtjänst har minskat.