Covid-19: Stadens lägesbild 17 juni

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eventuell eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 17 juni 2020 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Stockholms stads krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Läget har förbättrats sedan förra veckan

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt och har förbättrats sedan föregående mätning.

Mätningarna har genomförts sedan den 24 mars. Sedan starten har 21 lägesmätningar genomförts där 20 stadsdels- och fackförvaltningar skattat hur krisen påverkat verksamheten.

Antalet smittade i äldreomsorgen

25 av 88 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är fyra färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare, rapporterar 25 av 87 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är fyra färre än förra veckan.

Antalet smittade personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten har minskat.

Tillgång till skyddsmaterial

Stora volymer av skyddsutrustning har säkrats genom befintliga och nya leverantörer. Från och med midsommar kommer enbart CE-märkt skyddsutrustning att distribueras.

Staden bistår regionen med logistik för tester.

Bemanning inom äldreomsorgen

Sjukfrånvaron fördubblades mellan februari och mars och fortsatte öka i april. I maj har frånvaron minskat och allt fler kommer åter i tjänst.

Bemanningssituationen har stadigt blivit mer stabil. Några förvaltningar har haft svårigheter att bemanna med sjuksköterskor under semesterperioden. Ett kontinuerligt rekryteringsarbete pågår.

Sociala indikatorer och socialtjänstens arbete

Sedan vecka 17 mäts fem olika sociala indikationer där de svarande jämför hur nuvarande vecka skiljer sig från en normalvecka.

Sammantaget visar lägesmätningen inte några större förändringar över tid när det gäller oro för barn. Enstaka veckor har det varit betydligt fler eller betydligt färre anmälningar. Detsamma gäller för ansökningar som rör barn och unga.

Under en eller flera veckor har sju stadsdelar sett en betydande ökning av ärenden om ekonomiskt bistånd. Ytterligare några stadsdelar har sett en viss ökning av rådgivande samtal. I den senaste mätningen har dock alla utom två stadsdelar rapporterat normalläge.

Ekonomi och sysselsättning

Stockholms stad bedömer att det i första hand är besöksnäringen, transportnäringen (främst kopplat till minskat användande av flyg och buss), kulturella och kreativa näringar, sällanköpshandeln och servicenäringen som påverkas.

Skulle nedgången hålla i sig, väntas större påverkan även inom övrig transport och handel, IT- och konsultverksamhet samt i bygg- och fastighetssektorn.

Stockholms flygplatser har tappat 98 procent av passagerarna, och hotellbeläggningen är nu cirka 10 procent av den tidigare beläggningsgraden. Färjetrafiken har få passagerare, och det kommer inga kryssningsfartyg till Stockholm. Inom bussbranschen har turtrafik och kommersiell trafik nästan avstannat – minskningen är mellan 95 och 99 procent.

Statistik för perioden 1 mars till 12 juni, visar att 16 procent av arbetskraften i länet berörs av varsel eller korttidsarbete, nästan var sjätte sysselsatt.

Trängsel och inspektioner

Den senaste månaden har tre stadsdelsförvaltningar sett en ökning av trängsel i offentliga miljöer. Staden följer utvecklingen och arbetar tillsammans med bland andra Samverkan Stockholmregionen och regionpolisen.

Miljöförvaltningen har genomfört 760 inspektioner. 225 av inspektionerna har resulterat i en anmärkning.

14 serveringsställen har stängts efter beslut från Region Stockholm. Samtliga har öppnat igen efter att ha vidtagit nödvändiga åtgärder.

Utvärdering

Stadens hantering av coronapandemin kommer att utvärderas i flera steg, och inledas med en processutvärdering av de första månadernas krishantering.

I kommande fas kommer fokus ligga på fördjupningsanalyser utifrån särskilda teman, och de mest påtagliga behoven av lärande och utveckling. Stadens samverkan med andra aktörer kommer att vara en del av utvärderingen. En samlad slututvärdering sker när krisen anses vara över.