Covid-19: Stadens lägesbild 10 juni

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 10 juni (pdf, 1MB, nytt fönster)

Stabilt läge i Stockholms stad

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningarna är fortsatt stabilt. De allra flesta förvaltningar rapporterar att de klarar av att bemanna verksamheten och upprätthålla samtliga funktioner.

Antalet smittade i äldreomsorgen

29 av 88 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är en färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 29 av 87 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är en mer än förra veckan.

Vad gäller antalet smittade personer är förändringarna små.

Tillgång till skyddsmaterial

Sedan i mars har staden arbetat intensivt med säkerställa tillgången till skyddsmaterial. Stadens centrala materialfunktion ska hålla igång åtminstone till den 30 september.

På kort sikt är tillgången på skyddsmaterial generellt god. Flera verksamheter har rapporterat om brist på handskar men den 10 juni fick staden en större leverans.

Bemanning inom vård- och omsorgsboenden

Bemanningssituationen förbättras generellt. Undantaget är äldreomsorgen där två stadsdelar uppger att läget är ansträngt. Flera upplever en svårighet att bemanna med sjuksköterskor.

Sociala indikatorer och socialtjänstens arbete

En stadsdel ser en ökning av orosanmälningar. Ingen stadsdel ser en betydande förändring av antalet ansökningar rörande barn och ungdom, eller ärenden om våld i nära relationer. Två stadsdelar ser en ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Sommarskola

Cirka 1 400 elever inom grundskolan som riskerar att inte nå behörighet till yrkesprogram erbjuds sommarskola. Om möjligt, erbjuds även elever i årskurs 4-7 sommarskola, om det finns risk för betyget E.

Gymnasieskolan erbjuder mellan 950 och 1 200 elever sommarskola

Utvärdering

Stadens hantering av pandemin kommer att utvärderas i flera steg, och inledas med en processutvärdering av de första månadernas krishantering.

I kommande fas kommer fokus att vara på fördjupningsanalyser utifrån särskilda teman och de mest påtagliga behoven av lärande och utveckling. Stadens samverkan med andra aktörer kommer vara en del av utvärderingen. En samlad slututvärdering sker när krisen är över.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen har ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Vikten av fortsatt uthållighet

Även om vi ser vissa positiva förbättringar och minskad smittspridning är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, hålla god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.