Covid-19: Stadens lägesbild 29 maj

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 29 maj 2020 (pdf, 482 kB, nytt fönster)

Stabilt läge i Stockholms stad

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningarna är stabilt. De allra flesta förvaltningar rapporterar att de klarar av att bemanna verksamheten och upprätthålla samtliga funktioner.

Antalet smittade i äldreomsorgen

40 av 88 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är tio färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 29 av 89 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är fyra färre än förra veckan.

Tillgång till skyddsmateriel

Sedan i mars har staden arbetat intensivt med säkerställa tillgången till skyddsmaterial. Centrala krisledningen har fattat beslut om att stadens centrala materialfunktion ska hålla igång åtminstone till den 30 september.  Inflödet av skyddsmaterial till staden ser allt mer stabilt ut. Det förekommer dock fortfarande störningar inom den globala handeln som påverkar vissa leveranser till staden.

Bemanning inom vård- och omsorgsboenden

Efter att ha varit i drift i två månader beslutade stadens centrala krisledning att sätta den centrala personalfunktionen för fördelning av personalresurser på paus. Samtliga verksamheter bedömer att personalförsörjningen på kort sikt och in över sommaren är under kontroll.

Funktionen har sedan starten hanterat 1 611 intresseanmälningar, snabbutbildat 177 extra resurser och fördelat 115 av dessa till stadens verksamheter. Dessutom har funktionen förmedlat 227 personer som har erfarenhet och utbildning inom relevanta områden.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen har ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Staden har tagit del av Folkhälsomyndighetens beslut om lättade restriktioner för flera utbildningsformer den 15 juni. Verksamheterna fortsätter planeringen för hur utbildningen kan genomföras under sommaren och hösten.

Vikten av fortsatt uthållighet

Även om vi ser vissa positiva förbättringar och minskad smittspridning är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.